މަންތުލީ ރިޕޯޓު

އޭޕްރީލް އަދި މޭ 2018 ގެ އޮވަރޯލް ބެލަންސް ނެގެޓިވްވީކަމުގައިވީ ނަމަވެވސް، ޖޫން އަދި ޖުލައި 2018 ގައި ބެލަންސް ސަރޕްލަސް ވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ލިބުމާއި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ލިބިފައިވާތީއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
27,996
މިލިއަން
ރުފިޔާ
2018 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ގައުމު އާރާސްތުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަށް ޖެއްސުމާއި، އިގްތިސާދަށް އެންމެ ފައިދާވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury