ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
26,802,653,623
27,002,541,065
27,966,303,968
27,962,207,993
27,433,598,196
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
16,141,004,693
15,105,863,303
16,066,226,924
15,948,499,094
16,108,904,002
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
4,029,626,831
4,002,074,871
4,092,091,016
4,073,279,875
4,073,284,875
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,868,903,556
3,085,696,532
3,465,873,877
3,464,175,077
3,464,175,077
ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
2,028,702,207
1,453,849,279
1,196,299,587
1,218,777,187
1,241,704,339
ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
1,256,242,669
1,265,652,454
1,278,029,339
1,298,725,065
1,320,220,939
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
183,272,481
191,574,443
192,039,956
195,880,754
199,798,370
އޮފީސް ހިންގުމާއިބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
3,380,165,777
3,137,563,055
3,278,461,859
3,095,209,965
3,106,026,361
ލޯނުގެ ޙިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,182,289,116
1,265,820,565
1,436,522,313
1,510,737,936
1,605,581,428
ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
492,596,332
242,209,295
594,000,000
594,240,000
594,484,800
ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
26,479,656
29,613,544
28,561,359
29,154,393
29,763,868
ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
92,763,536
98,541,834
67,851,772
63,482,546
63,717,935
ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން
456,031,434
210,680,967
293,497,156
261,222,203
265,027,260
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
83,064,661
65,617,201
84,637,716
84,099,200
84,219,155
އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
60,866,435
56,969,262
58,360,974
59,514,893
60,899,595
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
10,661,648,930
11,896,677,763
11,900,077,044
12,013,708,899
11,324,694,194
އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
716,442,073
361,189,067
277,063,512
92,696,269
37,026,429
ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
400,000,000
400,000,000
400,000,000
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (އާންމު ބަޖެޓާއި ޓްރަސްޓް ފަންޑް)
4,147,736,768
2,961,040,088
3,666,609,379
2,115,724,348
739,475,627
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯން އެހީ)
2,931,295,417
2,780,458,278
3,420,821,303
5,168,097,498
5,842,659,105
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
1,382,382,330
4,294,041,230
2,183,747,599
2,326,669,337
2,977,987,990
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
377,000,000
855,103,621
893,544,242
931,878,868
އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
924,199,609
516,309,941
706,731,630
626,977,205
305,666,175
ލޯނު ދޫކުރުން
559,592,734
606,639,159
390,000,000
390,000,000
90,000,000
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
21,722,635,161
23,424,440,969
25,480,699,624
27,748,423,517
29,309,253,052
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ތަކެއްޗާއި ހިލޭ އެހީ
18,735,361,473
20,980,152,948
22,612,873,051
23,289,445,207
24,049,996,890
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ
18,312,886,024
20,114,658,403
21,754,430,903
22,275,616,256
23,245,396,093
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި
13,293,027,889
14,595,288,942
16,300,988,766
16,717,132,184
17,700,388,447
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން
663,903,718
1,141,118,135
1,286,890,982
1,311,247,073
1,341,864,937
އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން
4,199,111,725
4,213,687,344
3,954,906,326
4,047,967,727
4,040,415,478
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
156,842,692
164,563,982
211,644,828
199,269,273
162,727,232
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ
169,349,682
147,291,043
124,743,630
127,472,285
130,315,503
އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ
169,349,682
147,291,043
124,743,630
127,472,285
130,315,503
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
253,125,768
718,203,502
733,698,517
886,356,666
674,285,293
އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ
173,189,538
581,986,975
700,340,312
851,263,461
638,777,088
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން
79,936,230
136,216,527
33,358,205
35,093,205
35,508,205
ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury