މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުޅިޖުމްލަ
26,802,653,623
27,002,541,065
27,966,303,968
27,962,207,993
27,433,598,196
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
16,141,004,693
15,105,863,303
16,066,226,924
15,948,499,094
16,108,904,002
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
6,898,530,388
7,087,771,403
7,557,964,893
7,537,454,952
7,537,459,952
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,029,626,831
4,002,074,871
4,092,091,016
4,073,279,875
4,073,284,875
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,868,903,556
3,085,696,532
3,465,873,877
3,464,175,077
3,464,175,077
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,439,515,151
1,457,226,898
1,470,069,295
1,494,605,819
1,520,019,309
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
512,306,015
512,373,571
513,984,311
524,258,697
534,738,571
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
541,529,151
541,529,151
540,000,000
550,800,000
561,816,000
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
24,742,225
25,471,893
25,334,928
25,841,626
26,358,459
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ
158,530,256
166,102,550
166,705,028
170,039,128
173,439,911
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
202,407,504
211,749,733
224,045,028
223,666,368
223,666,368
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
186,869,770
145,437,273
100,316,063
91,989,493
93,831,229
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
46,117,458
34,087,292
23,580,575
17,828,533
18,191,816
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
2,247,096
3,187,363
2,555,644
1,445,362
1,478,050
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
40,096,207
27,133,146
12,268,549
11,549,162
11,792,213
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
56,295,448
47,004,231
33,328,608
32,018,418
32,644,517
ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
31,863,681
28,322,807
26,214,637
26,734,068
27,263,865
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
10,249,880
5,702,434
2,368,050
2,413,950
2,460,768
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
612,068,346
574,558,239
531,149,513
525,276,130
535,774,686
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
71,328,933
55,015,730
52,149,270
51,192,344
52,239,636
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
19,314,604
13,617,374
5,097,482
5,192,366
5,297,266
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
102,907,998
98,060,763
91,441,313
93,208,386
95,051,104
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
306,920,197
304,780,851
307,276,708
306,616,329
312,747,159
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
14,280,706
10,323,429
10,517,283
10,548,935
10,760,701
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
16,579,502
15,776,795
7,068,020
7,191,162
7,337,417
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
29,497,140
28,934,989
28,903,814
29,489,631
30,087,963
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
14,961,348
12,337,079
8,170,277
8,303,134
8,476,055
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
2,019,322
1,744,365
1,386,380
1,401,885
1,429,525
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
1,791,613
903,190
67,000
73,700
81,070
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
5,698,731
3,382,400
30,320
30,620
30,950
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
26,768,252
29,681,275
19,041,646
12,027,638
12,235,840
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,633,939,096
1,614,239,536
1,862,866,196
1,750,919,634
1,741,824,836
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް
64,250,428
52,721,261
65,616,667
66,233,321
67,561,796
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
516,493,300
507,775,889
488,535,936
497,240,608
506,444,890
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު
85,207,376
61,495,798
60,946,347
61,004,865
62,132,647
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
100,829,829
87,935,847
88,572,060
87,948,016
87,997,907
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
74,011,659
85,484,094
93,421,881
91,473,148
91,473,148
ތަކެތީގެ ކުލި
3,252,927
661,414
868,940
827,605
842,056
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
77,352,802
78,722,812
82,587,658
81,021,490
81,039,310
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
31,883,694
23,621,034
30,600,146
29,008,720
29,588,207
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
2,154,535
1,756,027
1,824,308
1,859,875
1,896,221
އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
5,027,828
4,796,124
6,286,863
5,071,823
5,171,607
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
20,363,418
8,852,146
12,446,468
7,868,103
8,029,215
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
24,626,470
27,447,973
11,264,609
11,341,809
11,509,638
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
39,495,231
23,343,998
80,680,495
16,180,495
16,684,494
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
69,186,250
149,313,627
73,348,145
70,429,803
68,560,643
ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު
31,422,858
28,129,478
31,522,600
32,152,052
32,794,093
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
78,155,534
60,037,357
63,838,058
46,368,166
47,123,036
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
15,271,843
31,499,605
11,040,853
11,259,299
11,482,139
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް
19,184,851
14,848,113
15,996,090
16,311,642
16,637,075
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް
6,321,946
6,847,871
6,474,324
6,603,808
6,735,909
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
50,142,080
32,954,735
91,270,883
84,614,857
86,161,006
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
510,719
305,755
307,075
313,217
319,497
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
71,806,506
47,761,909
50,154,248
51,157,333
52,180,479
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު
135,620,498
52,332,093
53,019,157
54,079,540
55,161,131
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
12,322,816
17,003,908
16,320,800
16,409,984
16,501,084
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
22,494,995
36,792,579
42,055,163
42,804,449
43,569,339
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
76,548,705
171,798,089
383,866,422
361,335,606
334,228,269
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
569,267,432
551,752,905
636,114,168
641,745,535
647,687,723
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
448,553,561
456,169,535
532,854,259
536,419,708
540,254,758
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
19,374,969
13,045,245
16,735,565
17,070,996
17,413,037
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
86,479,483
71,766,169
74,172,800
75,656,256
77,169,381
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް
12,391,815
9,413,352
10,153,657
10,356,730
10,563,865
އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
2,467,604
1,358,604
2,197,887
2,241,845
2,286,682
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
456,031,434
210,680,967
293,497,156
261,222,203
265,027,260
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
366,672,876
160,945,485
223,121,765
226,591,767
230,132,525
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
6,657,977
5,459,466
3,340,079
2,612,228
2,796,434
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
14,926,079
8,586,207
4,763,650
4,880,105
4,999,278
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
7,120,015
1,700,606
1,654,542
1,686,633
1,719,366
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
55,616,906
30,688,590
43,750,960
24,431,470
24,359,657
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
5,037,581
3,300,614
16,866,160
1,020,000
1,020,000
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
316,022,789
181,056,352
129,015,919
65,899,173
67,140,287
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
3,784,666
5,394,846
470,000
478,400
486,968
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
188,780,524
86,862,468
88,604,703
57,453,377
58,520,865
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން
7,497,832
3,058,181
100,000
50,000
50,000
ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
385,648
1,000,000
-
-
-
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން
8,352,532
3,797,492
-
-
-
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
6,335,088
6,847,748
7,144,090
4,534,891
4,627,701
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން
11,018,828
3,478,364
2,646,805
2,701,501
2,757,571
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
6,997,921
975,193
-
-
-
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން
3,095,298
1,704,099
21,549
23,049
24,699
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
26,510,248
18,626,789
1,483,772
196,655
204,003
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
569,633
232,957
-
-
-
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
1,874,931
1,947,589
75,000
82,500
90,750
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
2,779,237
6,535,034
-
-
-
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
3,427,653
3,302,829
17,000
14,500
12,000
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
484,168
1,615,750
-
-
-
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން
20,572,797
16,801,595
103,000
14,300
15,730
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
23,555,785
18,875,416
28,350,000
350,000
350,000
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
-
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,182,289,116
1,265,820,565
1,436,522,313
1,510,737,936
1,605,581,428
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
153,328,233
150,515,468
148,797,496
147,037,836
145,643,417
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
3,264,257
40,200,039
13,417,398
1,892,692
2,090,800
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
171,636,183
183,250,000
318,197,611
359,514,961
433,540,389
ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ
854,060,442
891,855,058
956,109,808
1,002,292,447
1,024,306,822
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
2,768,821,858
1,935,561,116
1,992,398,336
2,016,935,147
2,042,844,220
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
11,436,925
-
100,000,000
100,000,000
100,000,000
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
155,630
106,847
200,000
204,000
208,080
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
192,082,320
114,160,009
108,621,923
110,430,923
112,276,103
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
9,448,240
11,357,750
10,493,280
10,719,846
10,959,944
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
15,114,223
16,783,785
11,538,700
11,769,474
12,004,863
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
1,000
370,549
62,180
63,424
64,692
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
26,478,656
29,242,995
28,499,179
29,090,969
29,699,176
ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
764,140
385,500
-
-
-
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
83,064,661
65,617,201
84,637,716
84,099,200
84,219,155
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
51,418,195
45,611,513
47,867,694
48,795,047
49,939,651
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
180,648,786
126,000,000
252,000,000
252,000,000
252,000,000
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
8,567,092
-
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
291,943,529
116,209,295
242,000,000
242,240,000
242,484,800
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
58,122,000
60,000,000
60,000,000
61,200,000
62,424,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
38,798,718
18,374,429
35,500,000
36,200,000
36,914,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
36,971,219
22,200,000
22,000,000
22,440,000
22,888,800
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ
2,416,000
2,503,000
2,500,000
2,550,000
2,601,000
ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,471,076,612
1,000,007,500
750,000,000
765,000,000
780,300,000
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
155,797,000
155,000,000
155,000,000
158,100,000
161,262,000
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
61,234,204
70,133,250
19,000,000
19,380,000
19,767,600
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
73,282,708
81,497,494
62,477,664
62,652,264
62,830,356
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
77,649,314
81,758,049
56,313,072
51,713,072
51,713,072
ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
62,584,331
68,796,131
40,000,000
40,000,000
40,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
10,127,268
1,399,403
150,000
150,000
150,000
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
4,937,715
25,893
63,072
63,072
63,072
ސަރުކާރުގެ ބިންވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ
-
1,536,623
6,100,000
1,500,000
1,500,000
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
10,661,648,930
11,896,677,763
11,900,077,044
12,013,708,899
11,324,694,194
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
148,755,761
32,042,071
101,946,469
39,688,331
23,335,828
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
28,462,462
4,635,689
66,874,471
-
-
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
46,384,955
22,521,076
17,959,998
22,576,331
6,223,828
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
73,908,344
4,885,306
17,112,000
17,112,000
17,112,000
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
400,000,000
400,000,000
400,000,000
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
400,000,000
400,000,000
400,000,000
ޓްރާންސްފާރސް
-
377,000,000
855,103,621
893,544,242
931,878,868
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
377,000,000
855,103,621
893,544,242
931,878,868
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
7,079,032,185
5,741,498,366
7,087,430,682
7,283,821,846
6,582,134,732
ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން
526,162,443
176,651,838
214,251,932
38,941,534
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
931,712,793
554,403,193
807,650,719
250,452,966
197,560,849
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
1,311,016,554
745,492,837
1,163,822,919
775,277,064
299,304,430
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
700,884,535
470,785,614
427,589,308
274,964,720
276,541,808
ވައިގެ ބަނދަރު
1,699,025,479
1,260,401,055
1,928,145,482
2,693,918,700
3,080,807,952
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
817,983,360
750,880,668
678,592,639
449,463,527
203,853,366
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
424,353,453
867,791,909
1,160,320,364
1,310,883,439
1,074,493,473
ކަރަންޓް ވިއުގަ
14,668,231
308,048,335
215,558,028
969,938,047
764,205,765
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
653,225,337
607,042,917
491,499,291
519,981,849
685,367,089
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
716,442,073
361,189,067
277,063,512
92,696,269
37,026,429
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް
51,757,549
27,371,782
6,619,000
5,692,420
5,948,081
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
193,204,574
80,661,336
39,868,551
12,633,242
12,720,137
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
3,200,023
32,232,622
-
-
-
އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)
3,827,797
1,669,872
15,000
15,000
15,000
ރިފަރެންސް ފޮތް
283,735
537,791
182,800
178,900
260,062
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
17,990,919
18,811,407
4,644,976
2,447,176
2,437,669
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ
85,939,775
24,930,472
18,753,640
5,336,280
5,353,914
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ
104,238,554
88,124,818
151,835,264
51,174,070
5,071,085
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް
4,758,665
5,229,926
9,333,141
667,181
668,481
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި
47,529,632
39,402,101
24,669,400
4,450,000
4,450,000
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
199,960,167
12,322,905
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
890,000
9,560,485
300,000
100,000
100,000
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
2,860,684
20,333,550
20,841,740
10,002,000
2,000
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
775,443,847
484,267,870
604,785,161
587,288,874
282,330,347
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
32,937
300,000,000
300,000,000
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
661,681,943
381,157,032
271,956,420
270,000,000
270,000,000
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު
113,761,905
103,077,901
32,828,741
17,288,874
12,330,347
ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން
1,382,382,330
4,294,041,230
2,183,747,599
2,326,669,337
2,977,987,990
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް
50,156,977
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން
75,000,000
2,765,234,780
500,000,000
800,000,000
1,000,000,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް
153,430,311
484,738,701
504,521,212
306,103,972
779,300,191
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
48,448,426
49,367,749
55,502,387
65,733,365
90,315,799
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް
270,930,258
219,700,000
275,932,000
326,634,000
346,430,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
495,067,348
473,500,000
523,481,000
342,691,000
352,690,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
90,346,200
90,600,000
91,506,000
91,506,000
15,251,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
199,002,810
210,900,000
232,805,000
394,001,000
394,001,000
ލޯން ދޫކުރުން
559,592,734
606,639,159
390,000,000
390,000,000
90,000,000
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ
-
348,992,000
300,000,000
300,000,000
-
ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
121,246,737
107,647,159
90,000,000
90,000,000
90,000,000
ރާއްޖޭގެ ޖަމިއްޔާތަކަށް
-
150,000,000
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
438,345,997
-
-
-
-
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury