މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
27,966,303,968
27,962,208,001
27,433,598,205
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
1,596,421,864
1,408,626,310
1,400,011,282
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,412,527,655
1,311,442,223
1,302,418,894
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
183,894,209
97,184,087
97,592,388
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
4,475,373,533
4,730,951,515
5,515,448,286
ދަރަނި އަދާކުރުން
2,183,747,599
2,326,669,337
2,977,987,990
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,436,522,313
1,510,737,936
1,605,581,428
ޓްރާންސްފަރސް
855,103,621
893,544,242
931,878,868
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,221,132,923
1,144,212,636
1,136,710,623
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,084,334,335
1,008,071,309
1,000,449,714
ސިވިލް ޑިފެންސް
136,798,588
136,141,327
136,260,909
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,333,899,390
2,374,406,238
2,314,193,776
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,463,178,170
1,518,353,613
1,482,668,393
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
19,897,012
6,813,761
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
564,336,740
562,764,890
564,216,266
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
286,487,468
286,473,974
267,309,117
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,387,797,305
6,180,914,249
5,626,422,598
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,969,147,611
1,888,328,675
1,375,358,285
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
228,068,370
162,620,616
123,224,857
ހަކަތަ
202,856,960
780,471,686
574,792,283
ދަތުރުފަތުރު
2,878,298,791
3,307,684,741
3,521,011,491
މުވާސަލާތު
109,425,573
41,808,531
32,035,682
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,656,418,408
1,998,823,762
1,788,420,393
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
189,400,051
455,014,718
557,204,664
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,142,119,445
1,296,837,966
1,056,125,280
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
225,318,941
183,945,610
111,656,746
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
10,630,320
10,654,021
10,678,196
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
88,949,651
52,371,447
52,755,507
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
1,788,203,822
1,173,799,302
1,031,953,265
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
940,425,580
377,927,885
332,364,069
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
777,889,212
732,524,302
681,221,003
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
69,889,030
63,347,115
18,368,193
ސިއްހަތު
2,915,422,777
2,654,502,097
2,471,952,150
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
2,660,229,524
2,399,305,981
2,205,977,034
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
250,842,747
255,196,116
265,975,116
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
4,350,506
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
710,579,553
611,434,633
492,754,807
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
188,389,547
117,837,237
116,303,174
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
21,937,096
22,044,033
22,152,910
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,160,471
6,170,448
6,180,623
ދީނީ ޚިދުމަތް
494,092,439
465,382,915
348,118,100
ތައުލީމު
2,864,323,564
2,620,309,908
2,548,824,808
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
728,508,873
729,668,827
730,850,265
ސާނަވީ ތައުލީމު
910,688,092
912,009,792
913,438,342
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
205,807,453
206,121,658
206,442,140
މަތީ ތައުލީމު
488,339,433
492,905,909
444,135,556
އެހެނިހެން - ތައުލީމު
530,979,713
279,603,722
253,958,505
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
3,016,730,829
3,064,227,351
3,106,906,217
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,029,001,055
1,048,474,013
1,068,336,430
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,243,656,717
1,268,529,850
1,293,900,448
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
62,500,000
63,750,000
65,025,000
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
71,673,057
73,329,488
69,251,459
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
609,900,000
610,144,000
610,392,880
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury