ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ފައިނޭންސިންގް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
އޮގަސްޓް 2017
އޮގަސްޓް 2018
ޖަނަވަރީ އިން އޮގަސްޓް 2017 އަށް
ޖަނަވަރީ އިން އޮގަސްޓް 2018 އަށް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,680,640,061
1,387,503,741
14,294,561,831
14,608,973,802
ޓެކްސް އާމްދަނީ
993,942,127
1,114,202,301
10,704,929,623
11,365,894,961
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
593,753,896
263,537,681
3,378,717,955
3,242,203,419
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
3,182,989
7,965,273
20,066,257
25,907,983
ހިލޭ އެހީ
94,470,987
1,875,611
264,038,656
53,375,201
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(4,709,937)
(77,125)
(73,190,661)
(78,407,762)
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
1,454,340,791
2,010,276,346
11,739,963,648
17,842,159,229
ޖުމުލަ ޚަރަދު
1,397,705,719
1,905,474,725
9,635,347,652
15,701,679,800
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
704,389,053
1,401,351,884
6,097,688,585
11,171,639,366
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޕެންޝަން
335,227,078
761,007,009
335,227,078
6,083,107,564
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
12,716,696
617,473,666
12,716,696
4,991,762,548
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
16,477,045
22,871,209
16,477,045
96,769,254
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
753,048,727
504,122,841
4,365,294,435
4,530,040,434
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
62,304,522
32,556,272
62,304,522
221,895,238
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
525,836,997
389,007,260
525,836,997
3,675,865,052
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
139,907,207
13,172,271
139,907,207
345,337,533
ލޯނު ދޫކުރުން
25,000,000
69,387,038
25,000,000
286,942,612
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
282,934,342
(500,271,009)
3,841,426,985
(325,960,931)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
423,793,065
(517,970,984)
4,346,185,855
(1,092,705,998)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
140,858,723
17,699,975
735,516,126
766,745,067
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
56,635,072
34,428,373
1,913,996,015
1,171,908,529
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު،
-
-
44,711,751
8,120,809
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
-
70,373,248
-
962,776,967
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury