ބަޖެޓް ޚުލާސާ

އޭޕްރީލް އަދި މޭ 2018 ގެ އޮވަރޯލް ބެލަންސް ނެގެޓިވްވީކަމުގައިވީ ނަމަވެވސް، ޖޫން އަދި ޖުލައި 2018 ގައި ބެލަންސް ސަރޕްލަސް ވެފައިވަނީ އެ މަސްތަކުގައި ބީ.ޕީ.ޓީ އިންޓެރިމް އަދި ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ލިބުމާއި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ލިބިފައިވާތީއެވެ.

ބަޖެޓް ޔުޓިލައިޒޭޝަން

ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް 2018 އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 56.2 އިންސައްތަ ހޭދަވެފައިވެއެވެ. ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށާއި ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށާއި ކެޕިޓަލް ސަބްސްކްރިޕްޝަން އަދި އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ކުރާ ޓްރާންސްފަރއަށެވެ. ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް 2018 އަށް އަންދާޒާކުރި ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ 59.0 އިންސައްތަ ލިބިފައިވެއެވެ.

އާމްދަނީ

ޖުލައި 2018 އަދި 2017 ގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސްތަކުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް އަދި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހިމެނެއެވެ. ޖުލައި މަހު ލިބުނު ދެން އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސްއިންނެވެ.

ޚަރަދު

ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ މުސާރައާއި އުޖޫރައަށެވެ. ދެން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަބްސިޑީސްއަށާއި އާސަންދައަށް ކުރާ ހޭދަ ހިމެނެއެވެ. ޖުލައި 2017 ގައި އެހެނިހެން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓްސްއަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައިވަނީ އެ މަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާތީއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު

ޚާއްސަ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ސަބްސިޑީއަށާއި އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށާއި ލޯނު ދޫކުރުމަށާއި އެސް.އޯ.އީތަކަށް ދެވޭ ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަށެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއިން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރަޝާއި، ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ، ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ޕްރީ-ސްކޫލް ސަބްސިޑީއަށެވެ. އެހެނިހެން ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗރއިން އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސްއަށް އަދި އެންސްޕާ އިޖްތިމާއި ރައްކާތެރިކަމަށެވެ.

Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury