މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމްލަ
23,423,828,703
23,760,710,244
24,272,919,611
-
-
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
23,423,828,703
23,760,710,244
24,248,670,940
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
134,406,767
135,106,731
106,937,119
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
100,134,192
97,963,517
77,045,656
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
30,539,088
33,034,854
25,810,059
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
3,733,487
4,108,361
4,081,404
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
137,345,463
194,522,390
178,110,976
-
-
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,663,073
10,678,969
10,808,542
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
474,345,285
401,480,863
395,781,981
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
88,017,173
60,512,169
51,571,680
-
-
ސުޕްރީމް ކޯޓު
22,425,373
23,868,101
23,714,288
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
21,258,535
17,352,670
17,810,479
-
-
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
236,964,566
200,045,351
202,416,006
-
-
ސިވިލް ކޯޓު
31,940,001
31,010,571
30,764,611
-
-
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
29,449,081
24,361,542
23,897,910
-
-
ފެމިލީ ކޯޓު
25,817,820
26,213,938
25,509,027
-
-
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,027,238
8,147,938
8,850,567
-
-
ޑްރަގް ކޯޓު
10,445,497
9,968,582
11,247,413
-
-
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
67,410,804
77,389,168
116,640,968
-
-
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
20,730,041
17,767,174
17,185,357
-
-
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
21,413,266
20,379,831
22,617,101
-
-
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
32,220,723
29,791,380
27,354,797
-
-
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
41,292,664
43,480,246
50,599,993
-
-
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
49,268,399
51,690,585
55,567,565
-
-
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
91,985,033
87,454,126
76,578,436
-
-
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,930,681
7,221,395
7,113,960
-
-
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,151,967
3,576,660
3,871,575
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,608,483
10,916,069
9,169,865
-
-
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,751,269
4,360,120
4,148,333
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
55,376,074
40,025,354
28,711,608
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
4,432,972
3,804,529
3,750,412
-
-
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
11,697,283
8,648,597
9,111,740
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
281,348,321
151,014,232
619,747,281
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
173,466,222
73,195,602
570,956,645
-
-
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
18,458,069
13,217,514
11,304,970
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
27,076,765
10,336,143
8,317,042
-
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
53,471,345
50,381,771
25,697,665
-
-
ޤައުމީ އަރްޝީފް
8,875,920
3,883,201
3,470,959
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
1,386,232,138
1,228,344,745
1,240,859,935
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
11,672,234
11,917,123
11,798,078
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,243,121,506
1,097,328,277
1,104,074,347
-
-
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
17,161,664
5,649,530
6,721,407
-
-
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
373,643
-
-
-
-
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
113,903,092
113,286,781
118,109,103
-
-
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
163,035
157,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
435,218,721
454,833,609
457,853,358
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
57,857,389
59,054,348
105,760,882
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
295,884,779
321,782,539
280,112,290
-
-
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,890,202
3,970,228
3,851,147
-
-
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
3,426,082
2,724,814
2,552,647
-
-
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
68,885,039
61,934,885
60,088,224
-
-
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
5,275,229
5,366,794
5,488,168
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,914,817,761
2,502,112,892
2,609,006,595
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
270,742,533
191,629,553
319,133,892
-
-
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
57,752,751
50,580,087
62,929,618
-
-
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
3,749,957
3,960,819
3,352,700
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
298,981,505
183,287,351
65,967,303
-
-
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
57,374,204
61,732,511
38,227,093
-
-
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
25,159,835
26,778,063
26,610,877
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
19,866,900
19,805,053
18,924,042
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
28,355,225
32,184,571
32,799,401
-
-
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
35,111,280
33,756,812
30,319,619
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
24,706,614
24,997,363
24,242,735
-
-
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
25,986,227
25,868,673
25,495,051
-
-
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
31,596,862
31,314,507
31,523,089
-
-
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
27,239,025
28,603,328
28,860,570
-
-
ކަލާފާނު ސްކޫލް
25,810,809
25,024,644
25,139,841
-
-
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
18,167,401
18,534,583
20,513,020
-
-
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
33,507,250
33,264,829
33,173,434
-
-
ގާޒީ ސްކޫލް
23,717,701
22,985,307
22,602,829
-
-
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,725,634
13,134,027
13,231,975
-
-
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,616,026
16,341,079
17,181,671
-
-
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,476,022
9,863,208
10,386,199
-
-
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,075,262
9,067,362
9,579,644
-
-
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,162,958
13,150,010
11,361,197
-
-
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,255,733
19,105,711
18,670,441
-
-
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,819,417
11,977,715
11,948,620
-
-
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,230,480
12,230,685
11,951,254
-
-
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,004,385
13,196,576
12,533,849
-
-
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,898,315
14,740,089
14,034,557
-
-
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,342,863
8,705,336
9,481,722
-
-
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,980,654
12,560,315
13,113,668
-
-
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,960,512
14,689,327
15,082,920
-
-
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,009,508
11,601,044
12,235,226
-
-
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,822,246
14,932,592
14,547,758
-
-
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
12,410,241
11,838,463
11,756,135
-
-
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
15,931,444
16,324,301
17,149,565
-
-
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
8,447,977
8,312,144
9,137,058
-
-
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
13,212,223
13,847,676
14,129,936
-
-
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
13,246,299
12,309,826
13,511,045
-
-
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
14,934,085
13,595,471
13,564,887
-
-
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,719,082
8,604,830
9,287,583
-
-
ފުނަދޫ ސްކޫލް
12,594,117
12,798,266
12,239,244
-
-
މިލަންދޫ ސްކޫލް
13,557,156
13,739,279
13,721,883
-
-
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
11,554,891
11,548,830
9,466,377
-
-
މޭނާ ސްކޫލް
11,376,514
11,916,025
12,314,594
-
-
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,411,941
11,774,984
11,960,794
-
-
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,088,115
12,452,734
12,598,346
-
-
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
10,918,731
11,692,010
12,090,573
-
-
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
10,924,744
11,189,437
11,417,547
-
-
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
9,921,368
9,840,703
9,781,678
-
-
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,256,270
8,895,385
8,558,828
-
-
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
18,446,916
17,470,970
17,892,418
-
-
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,868,316
10,750,131
11,032,486
-
-
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,512,266
9,379,496
9,679,004
-
-
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
13,588,017
13,193,820
12,387,184
-
-
މާވަށު ސްކޫލް
10,026,225
10,474,955
10,387,588
-
-
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
8,813,222
9,002,666
8,652,307
-
-
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
12,745,790
13,105,478
13,451,411
-
-
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
11,273,764
11,038,094
10,627,395
-
-
ހިތަދޫ ސްކޫލް
19,094,378
19,498,545
20,314,453
-
-
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
25,436,055
23,728,819
23,214,925
-
-
ފޭދޫ ސްކޫލް
14,365,407
16,344,877
15,359,927
-
-
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
18,124,753
17,058,832
14,490,176
-
-
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
354,296,591
160,914,509
224,839,595
-
-
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
3,145,897
2,947,775
3,178,645
-
-
ހިރިޔާ ސްކޫލް
20,177,576
22,588,366
21,194,992
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
17,477,921
13,066,935
13,172,615
-
-
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
10,629,192
5,939,352
5,447,298
-
-
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
7,955,957
7,544,134
8,158,020
-
-
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,160,062
3,359,048
4,194,332
-
-
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
30,144,099
20,698,742
20,815,566
-
-
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
291,968,710
160,966,497
172,935,747
-
-
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
-
166,532,896
186,352,900
-
-
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
243,726,289
155,458,268
150,240,106
-
-
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
-
214,642,493
211,765,857
-
-
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
318,617,419
150,773,654
175,528,663
-
-
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,807,900
9,069,100
9,115,581
-
-
ރެހެންދި ސްކޫލް
22,703,748
26,280,947
26,735,516
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
42,923,560
29,668,884
33,798,897
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
182,148,677
155,869,782
151,052,672
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
45,837,734
41,778,368
39,633,455
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
19,253,955
16,507,566
15,976,730
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
17,261,271
15,181,596
16,220,646
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
11,057,366
10,193,099
9,709,866
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
6,257,125
4,975,825
5,557,428
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
13,796,425
9,273,565
9,599,788
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
5,204,042
3,944,328
3,322,504
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
8,762,638
7,371,239
6,474,963
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
9,555,244
7,268,283
6,538,415
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
13,819,719
13,475,398
12,029,942
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
8,246,211
6,923,070
6,449,806
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
5,637,492
4,744,402
4,668,156
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
10,781,967
8,065,836
7,026,896
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
6,677,487
6,167,205
7,844,077
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
193,289,709
265,895,081
220,622,470
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
43,191,162
54,643,037
42,708,661
-
-
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,557,949
5,824,157
4,286,513
-
-
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
20,235,720
25,599,921
21,469,274
-
-
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
12,814,979
24,000,734
14,835,777
-
-
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,575,864
7,813,005
8,347,634
-
-
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,084,958
13,193,663
11,856,442
-
-
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
5,012,246
8,272,004
5,740,866
-
-
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,327,684
17,966,597
17,196,200
-
-
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,852,242
14,304,364
12,390,650
-
-
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,894,025
15,009,424
15,318,177
-
-
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,228,344
10,457,166
10,046,475
-
-
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
13,184,295
14,751,290
11,242,756
-
-
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,876,852
5,035,918
5,651,818
-
-
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
6,860,653
10,049,523
9,099,191
-
-
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
7,311,135
11,791,390
8,900,068
-
-
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
6,359,401
10,024,123
9,168,326
-
-
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,922,201
17,158,766
12,363,642
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,559,033,471
1,425,435,330
1,286,241,727
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
312,772,787
242,727,295
138,817,466
-
-
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
20,820,738
28,066,062
21,595,858
-
-
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
97,689,189
85,809,556
83,441,298
-
-
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
92,788,991
91,241,954
90,646,701
-
-
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
76,421,107
73,280,267
70,566,001
-
-
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
38,058,507
38,506,730
37,704,036
-
-
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
84,137,035
76,754,119
75,666,439
-
-
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
73,264,243
71,557,406
71,487,949
-
-
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
71,215,848
66,969,491
65,500,936
-
-
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
60,737,549
60,600,330
60,720,753
-
-
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
52,610,373
50,679,412
50,460,645
-
-
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
51,621,849
50,629,342
51,616,059
-
-
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
39,359,972
40,436,716
38,031,290
-
-
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
34,715,962
35,256,851
33,654,774
-
-
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
44,586,094
44,377,345
42,552,867
-
-
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
14,754,764
25,027,156
24,826,910
-
-
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
33,130,517
34,589,271
32,933,391
-
-
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
38,245,342
38,500,223
36,098,716
-
-
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
66,475,824
63,445,014
62,302,902
-
-
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
61,991,480
56,896,260
52,824,965
-
-
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
29,512,235
30,058,478
28,895,440
-
-
ދަމަނަވެށި
4,097,685
4,911,454
4,809,345
-
-
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
36,731,537
-
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
21,399,135
23,905,177
22,694,291
-
-
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
28,508,321
29,186,576
26,778,383
-
-
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
41,703,066
43,293,759
42,717,965
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
31,683,320
18,729,084
18,896,347
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
359,900,229
246,028,453
289,061,638
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
141,787,178
105,715,363
112,545,407
-
-
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
203,388,669
118,942,830
155,111,730
-
-
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
8,464,022
9,747,102
10,460,749
-
-
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
5,030,049
9,953,756
7,641,810
-
-
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
1,230,311
1,669,403
3,301,942
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
184,917,166
303,425,882
547,333,257
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
143,480,957
62,798,475
171,140,371
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
41,436,208
240,627,407
376,192,886
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
280,324,730
250,387,077
202,138,264
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
264,704,595
236,083,231
188,309,422
-
-
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
6,184,523
4,935,593
5,299,168
-
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
6,976,947
7,064,353
6,240,778
-
-
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,458,665
2,303,900
2,288,896
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,843,590,403
1,417,341,759
1,460,412,545
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,786,475,304
1,375,656,405
1,432,703,495
-
-
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
6,488,154
5,148,751
5,030,399
-
-
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
50,626,945
36,536,603
22,678,651
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
57,769,065
80,049,520
87,929,905
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
378,547,349
286,970,232
313,772,568
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
372,730,573
281,565,783
307,698,438
-
-
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
5,816,777
5,404,449
6,074,130
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
691,405,093
811,913,819
907,119,208
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
647,162,228
771,460,793
862,935,429
-
-
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
32,490,348
29,709,100
31,231,543
-
-
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
1,709,316
1,870,330
2,321,916
-
-
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
10,043,201
8,873,595
10,630,320
-
-
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
25,036,742
23,227,721
22,362,856
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
74,471,348
73,845,691
70,323,057
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
23,483,770
22,260,848
23,974,556
-
-
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
22,518,115
19,896,614
18,044,882
-
-
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
18,102,948
18,148,463
14,436,499
-
-
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
5,380,777
4,806,801
4,877,270
-
-
ފިޔަވަތި
4,985,738
8,732,965
8,989,850
-
-
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
4,304,552,423
7,422,339,933
7,111,403,554
-
-
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,234,686,648
1,242,849,064
1,243,656,717
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,384,646,171
1,373,326,309
1,291,323,207
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
186,789,156
186,302,161
196,905,766
-
-
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,853,160,349
1,280,980,365
1,085,922,672
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,662,210,097
817,193,855
1,120,999,134
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,640,577,954
797,952,877
1,097,295,673
-
-
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
21,632,143
19,240,978
23,703,461
-
-
ކައުންސިލްތައް
729,767,546
583,059,658
554,763,329
-
-
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
21,497,890
16,227,211
15,983,679
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
20,651,701
18,044,317
17,895,153
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,733,081
18,397,745
6,854,273
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
8,416,267
7,251,813
6,319,289
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,339,339
2,130,899
2,337,623
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,175,204
2,207,927
2,325,875
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,230,599
1,953,816
1,940,836
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,814,574
1,767,560
1,620,148
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,795,748
4,120,470
4,474,192
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,856,082
3,857,730
3,731,347
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,473,275
3,113,102
3,110,328
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,970,269
1,732,282
1,927,011
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,324,510
3,797,468
3,707,308
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,079,571
2,152,359
1,998,782
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,858,530
2,393,432
2,289,686
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,966,678
1,854,764
1,815,144
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,140,383
1,852,262
1,933,689
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,584,344
2,545,846
2,494,348
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,566,058
6,322,651
6,062,814
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,770,607
2,841,155
2,658,089
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,445,076
1,605,540
1,484,510
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,430,958
1,939,704
1,636,875
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,369,602
2,098,617
1,693,397
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,939,079
2,921,587
2,890,615
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,650,136
2,193,243
2,237,777
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,967,804
2,694,002
2,454,262
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,066,942
1,870,429
1,837,759
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
13,151,001
5,142,121
4,851,552
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,844,630
2,764,942
2,407,629
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,996,538
2,360,235
2,115,477
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,052,390
3,081,349
3,208,189
-
-
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,618,000
2,506,284
2,567,834
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,390,263
6,462,583
6,813,530
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,262,407
2,689,347
2,629,252
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,970,194
1,516,929
1,562,043
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,240,167
1,873,961
1,831,684
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,681,456
2,465,098
2,235,804
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,972,921
1,974,645
1,783,542
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,865,707
2,194,214
2,002,575
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,264,197
2,839,692
2,593,335
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,603,433
2,447,408
2,396,672
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,559,387
2,291,436
2,322,653
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,168,633
2,002,428
1,890,725
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,496,982
2,490,536
2,265,917
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,730,526
2,040,797
2,139,676
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,723,199
3,193,472
3,244,676
-
-
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,188,915
2,707,370
2,879,495
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,933,921
4,998,840
4,827,634
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,686,884
1,642,911
1,544,059
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,997,791
2,723,473
2,599,879
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,164,619
1,840,853
1,825,969
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,060,950
2,087,321
1,877,742
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,374,486
2,680,651
2,669,634
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,289,563
2,302,498
2,031,271
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,977,089
1,702,743
1,539,097
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,023,233
2,510,072
2,434,106
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,578,839
1,628,867
1,672,310
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,846,011
2,395,441
2,559,282
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,827,719
2,804,232
2,625,428
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,895,990
1,642,601
1,562,933
-
-
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,567,702
3,368,790
3,669,470
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,609,288
6,402,985
5,800,759
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,831,506
3,141,792
2,814,262
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,862,143
1,886,397
1,728,112
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,364,992
2,211,125
2,096,256
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,582,359
1,895,111
2,281,993
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,347,398
2,558,844
2,524,134
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,608,757
2,723,494
2,534,651
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,764,915
3,148,061
3,160,685
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,813,609
2,364,331
2,235,683
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,496,929
2,159,805
1,898,527
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,085,120
1,891,097
1,607,193
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,789,156
2,506,411
2,683,851
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,118,094
2,640,057
2,573,347
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,064,626
2,606,887
2,567,755
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,258,637
1,753,511
1,660,214
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,468,243
2,116,180
1,869,798
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,856,983
5,061,979
4,681,981
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,266,783
2,287,581
2,045,417
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,601,268
1,591,389
1,651,530
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,765,805
2,354,503
2,497,002
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,233,159
1,742,002
1,772,654
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,786,974
1,861,810
1,828,403
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,708,988
2,593,686
2,933,913
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,441,760
1,900,737
2,035,791
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,209,358
3,632,597
3,830,751
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,124,543
2,852,064
2,835,099
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,685,472
2,129,086
2,226,511
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,159,577
1,169,416
1,179,950
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,785,753
1,617,804
1,451,292
-
-
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,205,859
2,132,393
1,886,920
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,587,327
5,068,647
4,836,191
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,078,758
3,527,947
3,458,080
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,473,755
3,913,867
4,034,888
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,566,108
3,223,784
2,880,843
-
-
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,004,474
2,078,453
1,779,247
-
-
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,262,446
4,642,101
4,210,881
-
-
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,747,748
2,404,491
2,387,981
-
-
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,138,934
1,972,803
1,805,344
-
-
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,555,396
2,475,070
2,327,183
-
-
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,533,664
2,787,816
2,617,337
-
-
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,249,888
2,605,384
2,435,920
-
-
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,368,170
4,052,457
3,659,908
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,979
1,388,545
1,494,262
-
-
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,013,618
2,642,738
2,857,668
-
-
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,062,737
3,280,463
3,104,665
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,386,039
3,840,899
4,111,930
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,833,576
2,499,938
2,746,910
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,708,825
2,308,834
2,170,894
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,529,576
3,247,355
2,764,976
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,765,754
2,430,661
2,168,793
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,329,064
2,126,124
2,215,697
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,418,396
1,948,563
1,835,932
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,121,438
2,051,677
1,940,609
-
-
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,436,511
2,000,077
1,861,175
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,770,493
4,479,984
4,544,592
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,363,204
2,167,988
2,409,366
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,721,559
2,364,440
2,375,472
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,037,597
1,746,425
1,954,410
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,527,259
2,567,851
2,515,762
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,870,410
1,456,020
1,661,734
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,209,806
2,690,436
2,345,502
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,471,073
2,745,972
2,416,499
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,655,064
1,597,918
1,504,656
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,661,094
2,564,632
2,324,297
-
-
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,849,334
2,618,437
2,584,743
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,636,025
4,045,566
3,645,587
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,055,228
1,927,667
1,758,911
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,281,870
1,428,861
1,257,666
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,155,600
2,623,410
2,049,060
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,183,309
2,041,352
2,213,816
-
-
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,318,556
1,421,850
1,262,277
-
-
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,711,062
4,286,151
4,657,126
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,646,010
1,476,966
1,673,695
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,251,828
2,058,521
2,095,505
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,777,952
2,837,424
2,563,450
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,268,264
2,123,724
2,223,500
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,463,129
1,572,149
1,741,501
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,408,789
2,038,278
2,218,849
-
-
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,494,727
2,214,590
2,254,975
-
-
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,320,643
1,924,374
2,037,000
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,010,674
5,141,073
4,698,937
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,134,022
2,586,005
2,373,134
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,612,100
2,055,755
2,387,150
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,684,314
3,901,935
2,822,865
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,995,613
2,388,322
2,213,645
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,827,936
3,429,339
3,536,973
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,689,094
4,420,854
4,709,654
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,431,816
2,668,441
2,789,245
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,547,398
2,088,960
2,191,942
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,116,745
1,877,901
1,904,817
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,995,209
2,288,994
2,237,500
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,790,268
2,602,479
2,218,392
-
-
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,937,807
4,120,723
4,006,501
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,387,354
5,724,505
5,711,758
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,520,912
2,238,134
1,743,702
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,882,202
2,857,962
2,695,335
-
-
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,556,454
2,281,620
2,259,415
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,565,490
2,895,739
2,250,150
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,943,473
2,639,627
2,536,459
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,478,549
2,246,959
2,148,000
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,524,233
1,405,760
1,508,500
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,067,790
2,370,368
2,124,145
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,877,618
1,547,830
1,282,458
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,433,054
2,988,631
2,706,750
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,104,387
2,123,819
2,120,769
-
-
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,726,958
2,083,774
1,902,910
-
-
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,170,987
2,229,897
2,067,764
-
-
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,079,394
5,975,657
5,719,166
-
-
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,966,970
2,005,681
2,109,001
-
-
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,228,459
2,060,239
1,888,070
-
-
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,090,979
2,556,149
2,279,189
-
-
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,893,491
1,984,623
1,686,220
-
-
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
14,088,706
5,464,335
5,740,049
-
-
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,859,665
2,867,681
2,374,900
-
-
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,007,312
3,520,629
3,771,858
-
-
ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,074,215
-
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,248,364
2,206,305
2,100,553
-
-
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,284,875
2,383,320
2,277,563
-
-
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,405,671
2,166,497
2,325,455
-
-
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,297,312
2,317,436
2,409,169
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,496,648
5,295,312
5,114,330
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,597,825
2,366,052
2,576,513
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,321,827
4,240,676
4,332,385
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,125,241
2,634,305
2,599,089
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,014,935
2,194,019
1,887,820
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,260,743
2,455,970
2,436,431
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,055,868
2,532,838
2,224,526
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,805,241
1,602,713
1,689,449
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,279,941
2,698,596
2,739,395
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,170,131
1,565,414
1,601,365
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,823,633
6,084,965
5,660,176
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,204,710
3,215,629
3,123,705
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,973,494
2,256,184
2,254,446
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,016,504
2,240,308
2,222,909
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,737,150
3,325,152
3,303,980
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,366,297
2,012,237
1,934,244
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,009,502
2,325,403
2,235,476
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,112,241
2,368,476
2,339,222
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,939,762
2,547,574
2,407,450
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,395,341
4,648,994
4,462,773
-
-
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,525,037
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,272,342
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,683,750
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,377,065
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,952,544
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,045,630
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,490,209
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,650,895
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
11,585
-
-
-
-
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
24,248,671
-
-
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury