މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ބައިތައް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ރިކަރަންޓް
ކެޕިޓަލް
ޖުމްލަ
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމްލަ
15,871,233,220
8,401,686,391
24,272,919,611
އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
15,846,984,549
8,401,686,391
24,248,670,940
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
106,497,119
440,000
106,937,119
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
76,745,656
300,000
77,045,656
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
25,770,059
40,000
25,810,059
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
3,981,404
100,000
4,081,404
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
169,265,976
8,845,000
178,110,976
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,781,542
27,000
10,808,542
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
392,632,122
3,149,859
395,781,981
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
49,264,821
2,306,859
51,571,680
ސުޕްރީމް ކޯޓު
23,234,288
480,000
23,714,288
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
17,777,479
33,000
17,810,479
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
202,326,006
90,000
202,416,006
ސިވިލް ކޯޓު
30,701,611
63,000
30,764,611
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
23,839,910
58,000
23,897,910
ފެމިލީ ކޯޓު
25,446,027
63,000
25,509,027
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,822,567
28,000
8,850,567
ޑްރަގް ކޯޓު
11,219,413
28,000
11,247,413
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
106,999,804
9,641,164
116,640,968
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
17,150,357
35,000
17,185,357
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,577,101
40,000
22,617,101
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
27,334,797
20,000
27,354,797
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
48,987,293
1,612,700
50,599,993
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
55,483,565
84,000
55,567,565
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
76,471,016
107,420
76,578,436
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
7,098,960
15,000
7,113,960
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,866,575
5,000
3,871,575
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
9,169,865
-
9,169,865
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,127,333
21,000
4,148,333
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
23,235,598
5,476,010
28,711,608
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,732,412
18,000
3,750,412
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
9,108,740
3,000
9,111,740
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
94,261,781
525,485,500
619,747,281
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
50,460,145
520,496,500
570,956,645
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
11,289,970
15,000
11,304,970
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
8,262,042
55,000
8,317,042
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
20,778,665
4,919,000
25,697,665
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,470,959
-
3,470,959
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
1,133,981,081
106,878,854
1,240,859,935
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
11,730,498
67,580
11,798,078
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
997,947,573
106,126,774
1,104,074,347
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ
6,036,907
684,500
6,721,407
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
118,109,103
-
118,109,103
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
157,000
-
157,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
405,764,142
52,089,216
457,853,358
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
98,727,754
7,033,128
105,760,882
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
235,176,202
44,936,088
280,112,290
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,841,147
10,000
3,851,147
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,552,647
-
2,552,647
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
59,978,224
110,000
60,088,224
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
5,488,168
-
5,488,168
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,378,155,199
230,851,396
2,609,006,595
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
195,208,892
123,925,000
319,133,892
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
62,779,618
150,000
62,929,618
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
3,322,700
30,000
3,352,700
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
65,967,303
65,967,303
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
38,227,093
38,227,093
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
26,575,877
35,000
26,610,877
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
18,899,042
25,000
18,924,042
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
32,749,401
50,000
32,799,401
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
30,282,619
37,000
30,319,619
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
24,212,735
30,000
24,242,735
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
25,465,051
30,000
25,495,051
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
31,493,089
30,000
31,523,089
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
28,830,570
30,000
28,860,570
ކަލާފާނު ސްކޫލް
25,109,841
30,000
25,139,841
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
20,483,020
30,000
20,513,020
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
33,143,434
30,000
33,173,434
ގާޒީ ސްކޫލް
22,577,829
25,000
22,602,829
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,201,975
30,000
13,231,975
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,161,671
20,000
17,181,671
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
10,356,199
30,000
10,386,199
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,564,644
15,000
9,579,644
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,331,197
30,000
11,361,197
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
18,640,441
30,000
18,670,441
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,918,620
30,000
11,948,620
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,931,254
20,000
11,951,254
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,518,849
15,000
12,533,849
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,004,557
30,000
14,034,557
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,451,722
30,000
9,481,722
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,083,668
30,000
13,113,668
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,057,920
25,000
15,082,920
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,205,226
30,000
12,235,226
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,517,758
30,000
14,547,758
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,726,135
30,000
11,756,135
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
17,119,565
30,000
17,149,565
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
9,112,058
25,000
9,137,058
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
14,099,936
30,000
14,129,936
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
13,481,045
30,000
13,511,045
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
13,534,887
30,000
13,564,887
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,257,583
30,000
9,287,583
ފުނަދޫ ސްކޫލް
12,209,244
30,000
12,239,244
މިލަންދޫ ސްކޫލް
13,691,883
30,000
13,721,883
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
9,436,377
30,000
9,466,377
މޭނާ ސްކޫލް
12,284,594
30,000
12,314,594
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,930,794
30,000
11,960,794
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,568,346
30,000
12,598,346
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
12,060,573
30,000
12,090,573
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,387,547
30,000
11,417,547
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
9,751,678
30,000
9,781,678
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
8,533,828
25,000
8,558,828
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
17,862,418
30,000
17,892,418
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,002,486
30,000
11,032,486
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,649,004
30,000
9,679,004
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
12,357,184
30,000
12,387,184
މާވަށު ސްކޫލް
10,357,588
30,000
10,387,588
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
8,622,307
30,000
8,652,307
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
13,421,411
30,000
13,451,411
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
10,597,395
30,000
10,627,395
ހިތަދޫ ސްކޫލް
20,284,453
30,000
20,314,453
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
23,184,925
30,000
23,214,925
ފޭދޫ ސްކޫލް
15,329,927
30,000
15,359,927
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
14,445,176
45,000
14,490,176
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
224,814,595
25,000
224,839,595
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
3,148,645
30,000
3,178,645
ހިރިޔާ ސްކޫލް
21,164,992
30,000
21,194,992
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
13,142,615
30,000
13,172,615
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
5,422,298
25,000
5,447,298
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
8,118,020
40,000
8,158,020
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,164,332
30,000
4,194,332
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,800,566
15,000
20,815,566
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
172,820,747
115,000
172,935,747
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
186,187,900
165,000
186,352,900
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
150,125,106
115,000
150,240,106
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
211,650,857
115,000
211,765,857
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
175,413,663
115,000
175,528,663
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,090,581
25,000
9,115,581
ރެހެންދި ސްކޫލް
26,710,516
25,000
26,735,516
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
28,778,897
5,020,000
33,798,897
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
139,631,599
11,421,073
151,052,672
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
28,920,182
10,713,273
39,633,455
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
15,966,730
10,000
15,976,730
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
16,205,646
15,000
16,220,646
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
9,694,866
15,000
9,709,866
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
5,499,628
57,800
5,557,428
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
9,584,788
15,000
9,599,788
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
3,322,504
-
3,322,504
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
6,469,963
5,000
6,474,963
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
6,523,415
15,000
6,538,415
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
12,014,942
15,000
12,029,942
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
6,434,806
15,000
6,449,806
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
4,653,156
15,000
4,668,156
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
7,011,896
15,000
7,026,896
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް
7,329,077
515,000
7,844,077
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
220,477,470
145,000
220,622,470
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
42,563,661
145,000
42,708,661
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,286,513
-
4,286,513
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
21,469,274
-
21,469,274
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
14,835,777
-
14,835,777
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,347,634
-
8,347,634
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
11,856,442
-
11,856,442
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
5,740,866
-
5,740,866
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
17,196,200
-
17,196,200
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,390,650
-
12,390,650
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
15,318,177
-
15,318,177
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,046,475
-
10,046,475
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
11,242,756
-
11,242,756
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
5,651,818
-
5,651,818
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
9,099,191
-
9,099,191
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,900,068
-
8,900,068
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,168,326
-
9,168,326
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,363,642
-
12,363,642
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,268,271,226
17,970,501
1,286,241,727
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
121,948,965
16,868,501
138,817,466
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
21,550,858
45,000
21,595,858
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
83,401,298
40,000
83,441,298
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
90,606,701
40,000
90,646,701
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
70,531,001
35,000
70,566,001
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
37,669,036
35,000
37,704,036
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
75,631,439
35,000
75,666,439
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
71,447,949
40,000
71,487,949
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
65,465,936
35,000
65,500,936
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
60,680,753
40,000
60,720,753
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
50,425,645
35,000
50,460,645
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
51,581,059
35,000
51,616,059
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
37,991,290
40,000
38,031,290
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
33,614,774
40,000
33,654,774
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
42,512,867
40,000
42,552,867
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
24,786,910
40,000
24,826,910
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
32,898,391
35,000
32,933,391
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
36,058,716
40,000
36,098,716
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
62,262,902
40,000
62,302,902
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
52,784,965
40,000
52,824,965
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
28,860,440
35,000
28,895,440
ދަމަނަވެށި
4,787,345
22,000
4,809,345
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
22,674,291
20,000
22,694,291
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
26,718,383
60,000
26,778,383
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
42,692,965
25,000
42,717,965
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
18,686,347
210,000
18,896,347
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
198,545,638
90,516,000
289,061,638
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
22,345,407
90,200,000
112,545,407
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
154,871,730
240,000
155,111,730
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
10,384,749
76,000
10,460,749
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
7,641,810
-
7,641,810
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
3,301,942
-
3,301,942
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
102,915,709
444,417,548
547,333,257
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,080,371
108,060,000
171,140,371
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
39,835,338
336,357,548
376,192,886
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
128,969,637
73,168,627
202,138,264
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
115,140,795
73,168,627
188,309,422
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
5,299,168
-
5,299,168
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
6,240,778
-
6,240,778
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,288,896
-
2,288,896
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
159,709,953
1,300,702,592
1,460,412,545
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
132,000,903
1,300,702,592
1,432,703,495
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
5,030,399
-
5,030,399
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
22,678,651
-
22,678,651
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
37,287,905
50,642,000
87,929,905
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
258,132,091
55,640,477
313,772,568
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
252,057,961
55,640,477
307,698,438
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
6,074,130
-
6,074,130
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
96,737,696
810,381,512
907,119,208
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
52,563,917
810,371,512
862,935,429
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
31,231,543
-
31,231,543
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
2,321,916
-
2,321,916
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
10,620,320
10,000
10,630,320
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
22,349,856
13,000
22,362,856
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
67,333,057
2,990,000
70,323,057
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
21,014,556
2,960,000
23,974,556
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
18,029,882
15,000
18,044,882
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
14,426,499
10,000
14,436,499
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,877,270
-
4,877,270
ފިޔަވަތި
8,984,850
5,000
8,989,850
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
2,698,205,503
4,413,198,051
7,111,403,554
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,243,656,717
-
1,243,656,717
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,266,123,760
25,199,447
1,291,323,207
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
184,450,410
12,455,356
196,905,766
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,085,762,672
160,000
1,085,922,672
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
978,606,046
142,393,088
1,120,999,134
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
954,927,585
142,368,088
1,097,295,673
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
23,678,461
25,000
23,703,461
ކައުންސިލްތައް
554,356,329
407,000
554,763,329
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,976,679
7,000
15,983,679
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,870,153
25,000
17,895,153
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,829,273
25,000
6,854,273
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,307,289
12,000
6,319,289
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,325,623
12,000
2,337,623
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,325,875
-
2,325,875
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,940,836
-
1,940,836
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,620,148
-
1,620,148
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,474,192
-
4,474,192
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,731,347
-
3,731,347
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,110,328
-
3,110,328
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,927,011
-
1,927,011
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,707,308
-
3,707,308
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,998,782
-
1,998,782
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,289,686
-
2,289,686
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,810,144
5,000
1,815,144
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,933,689
-
1,933,689
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,494,348
-
2,494,348
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,050,814
12,000
6,062,814
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,658,089
-
2,658,089
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,484,510
-
1,484,510
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,636,875
-
1,636,875
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,693,397
-
1,693,397
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,890,615
-
2,890,615
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,237,777
-
2,237,777
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,449,262
5,000
2,454,262
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,837,759
-
1,837,759
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,851,552
-
4,851,552
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,402,629
5,000
2,407,629
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,115,477
-
2,115,477
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,208,189
-
3,208,189
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,567,834
-
2,567,834
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,796,530
17,000
6,813,530
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,629,252
-
2,629,252
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,562,043
-
1,562,043
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,831,684
-
1,831,684
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,235,804
-
2,235,804
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,783,542
-
1,783,542
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,002,575
-
2,002,575
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,593,335
-
2,593,335
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,396,672
-
2,396,672
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,322,653
-
2,322,653
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,890,725
-
1,890,725
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,265,917
-
2,265,917
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,139,676
-
2,139,676
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,244,676
-
3,244,676
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,879,495
-
2,879,495
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,815,634
12,000
4,827,634
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,544,059
-
1,544,059
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,594,879
5,000
2,599,879
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,820,969
5,000
1,825,969
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,877,742
-
1,877,742
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,669,634
-
2,669,634
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,026,271
5,000
2,031,271
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,539,097
-
1,539,097
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,434,106
-
2,434,106
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,672,310
-
1,672,310
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,559,282
-
2,559,282
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,625,428
-
2,625,428
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,562,933
-
1,562,933
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,669,470
-
3,669,470
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,788,759
12,000
5,800,759
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,814,262
-
2,814,262
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,728,112
-
1,728,112
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,096,256
-
2,096,256
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,281,993
-
2,281,993
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,524,134
-
2,524,134
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,534,651
-
2,534,651
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,160,685
-
3,160,685
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,235,683
-
2,235,683
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,898,527
-
1,898,527
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,607,193
-
1,607,193
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,683,851
-
2,683,851
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,568,347
5,000
2,573,347
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,567,755
-
2,567,755
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,660,214
-
1,660,214
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,869,798
-
1,869,798
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,664,981
17,000
4,681,981
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,045,417
-
2,045,417
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,651,530
-
1,651,530
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,497,002
-
2,497,002
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,772,654
-
1,772,654
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,828,403
-
1,828,403
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,933,913
-
2,933,913
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,035,791
-
2,035,791
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,830,751
-
3,830,751
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,835,099
-
2,835,099
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,226,511
-
2,226,511
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,179,950
-
1,179,950
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,451,292
-
1,451,292
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,886,920
-
1,886,920
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,824,191
12,000
4,836,191
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,453,080
5,000
3,458,080
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,029,888
5,000
4,034,888
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,875,843
5,000
2,880,843
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,779,247
-
1,779,247
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,193,881
17,000
4,210,881
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,387,981
-
2,387,981
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,805,344
-
1,805,344
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,322,183
5,000
2,327,183
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,617,337
-
2,617,337
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,435,920
-
2,435,920
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,659,908
-
3,659,908
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,494,262
-
1,494,262
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,857,668
-
2,857,668
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,104,665
-
3,104,665
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,094,930
17,000
4,111,930
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,746,910
-
2,746,910
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,170,894
-
2,170,894
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,764,976
-
2,764,976
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,168,793
-
2,168,793
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,215,697
-
2,215,697
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,835,932
-
1,835,932
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,940,609
-
1,940,609
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,861,175
-
1,861,175
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,532,592
12,000
4,544,592
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,409,366
-
2,409,366
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,373,472
2,000
2,375,472
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,952,410
2,000
1,954,410
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,515,762
-
2,515,762
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,661,734
-
1,661,734
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,345,502
-
2,345,502
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,416,499
-
2,416,499
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,504,656
-
1,504,656
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,324,297
-
2,324,297
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,582,743
2,000
2,584,743
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,645,587
-
3,645,587
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,758,911
-
1,758,911
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,257,666
-
1,257,666
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,044,060
5,000
2,049,060
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,213,816
-
2,213,816
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,262,277
-
1,262,277
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,645,126
12,000
4,657,126
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,673,695
-
1,673,695
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,095,505
-
2,095,505
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,558,450
5,000
2,563,450
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,218,500
5,000
2,223,500
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,741,501
-
1,741,501
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,218,849
-
2,218,849
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,254,975
-
2,254,975
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,037,000
-
2,037,000
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,681,937
17,000
4,698,937
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,373,134
-
2,373,134
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,387,150
-
2,387,150
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,822,865
-
2,822,865
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,213,645
-
2,213,645
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,536,973
-
3,536,973
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,709,654
-
4,709,654
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,784,245
5,000
2,789,245
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,191,942
-
2,191,942
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,899,817
5,000
1,904,817
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,237,500
-
2,237,500
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,218,392
-
2,218,392
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,006,501
-
4,006,501
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,699,758
12,000
5,711,758
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,743,702
-
1,743,702
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,695,335
-
2,695,335
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,259,415
-
2,259,415
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,250,150
-
2,250,150
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,536,459
-
2,536,459
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,148,000
-
2,148,000
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,508,500
-
1,508,500
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,124,145
-
2,124,145
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,282,458
-
1,282,458
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,706,750
-
2,706,750
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,120,769
-
2,120,769
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,902,910
-
1,902,910
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,067,764
-
2,067,764
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,702,166
17,000
5,719,166
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,109,001
-
2,109,001
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,883,070
5,000
1,888,070
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,279,189
-
2,279,189
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,686,220
-
1,686,220
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,740,049
-
5,740,049
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,374,900
-
2,374,900
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,766,858
5,000
3,771,858
ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,100,553
-
2,100,553
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,277,563
-
2,277,563
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,325,455
-
2,325,455
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,409,169
-
2,409,169
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,114,330
-
5,114,330
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,576,513
-
2,576,513
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,332,385
-
4,332,385
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,599,089
-
2,599,089
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,887,820
-
1,887,820
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,426,431
10,000
2,436,431
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,526
-
2,224,526
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,689,449
-
1,689,449
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,739,395
-
2,739,395
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,601,365
-
1,601,365
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,643,176
17,000
5,660,176
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,123,705
-
3,123,705
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,249,446
5,000
2,254,446
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,222,909
-
2,222,909
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,303,980
-
3,303,980
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,934,244
-
1,934,244
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,235,476
-
2,235,476
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,339,222
-
2,339,222
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,407,450
-
2,407,450
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,450,773
12,000
4,462,773
ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ހޯނދަޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
-
-
-
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
24,248,671
-
24,248,671