މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސ.ހިތަދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކޮމަން ރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
5,709,795
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
2,032,966
1,032,966
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް ހެދުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
2,257,239
870,979
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރުން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
252,753
-
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
440,520
-
-