މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
126,920
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ރިޓެންޝަން
54,358
-
-
ށ.މިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ށ.މިލަންދޫ
ރިޓެންޝަން
116,979
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ރިޓެންޝަން
126,920
-
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ށ.ކޮމަންޑޫ
ރިޓެންޝަން
83,304
-
-
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ފ.ނިލަންދޫ
ރިޓެންޝަން
365,966
-
-
ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 20 ޓަނުގެ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން
ލ.ގަން
ރިޓެންޝަން
852,473
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާޢިމާރާތް ހެދުން
ޅ.ހިންނަވަރު
ރިޓެންޝަން
400,913
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހެދުން
ރ.އުނގޫފާރު
އަލަށްފަށާ
3,786,368
199,282
-
ހއ.ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން
ހއ.ތަކަންދޫ
އަލަށްފަށާ
1,125,900
56,295
-
ހއ.ތުރާކުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން
ހއ.ތުރާކުނު
އަލަށްފަށާ
1,125,900
56,295
-
ބ.ފެހެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރުން
ބ.ފެހެންދޫ
އަލަށްފަށާ
1,147,500
127,500
-