މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް 10 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު 20 ފަޅު ހިއްކުން
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
107,940,000
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ފ.ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓް ޤާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ފ.ނިލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
100,908,794
70,636,155
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ޤާއިމްކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
92,594,392
64,816,074
-
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ޤާއިމްކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ށ.ފުނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
88,684,362
62,079,053
-
މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
ގދ.މާވަރުލު
އަލަށްފަށާ
53,970,000
-
-