މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސ.ހިތަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
667,888
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
1,202,786
-
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ކޮމަންޑޫ
ހިނގަމުންދާ
55,052
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ކ.ތުލުސްދޫ
ހިނގަމުންދާ
276,783
-
-
ފ.ބިލެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ފ.ބިލެއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
94,561
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ތިމަރަފުށި
ހިނގަމުންދާ
212,214
-
-
ށ.ފުނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފުނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
49,408
-
-
ފ.ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ފ.ނިލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
41,254
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ކަނޑިތީމު
ހިނގަމުންދާ
59,291
-
-
ލ.މާވަށު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާވަށް
ހިނގަމުންދާ
68,787
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ކޮލަމާފުށި
ހިނގަމުންދާ
43,639
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ހިނގަމުންދާ
333,653
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފޯކައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
124,695
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޅ.ކުރެންދޫ
ހިނގަމުންދާ
24,945
-
-
ގއ.ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ދާންދޫ
ހިނގަމުންދާ
85,645
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ހިނގަމުންދާ
857,199
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.އިހަވަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
219,765
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ދ.މާއެނބޫދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,644,000
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ކ.ގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
41,519
-
-
ށ.މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.މިލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,008,560
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
ހިނގަމުންދާ
166,713
-
-
ގދ.ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ވާދޫ
ހިނގަމުންދާ
363,435
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
ހިނގަމުންދާ
714,710
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.މުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
31,811
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލި
ހިނގަމުންދާ
800,000
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް)
ސ.ފޭދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,025,205
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ސ.މަރަދޫފޭދޫ
ހިނގަމުންދާ
343,018
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް)
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
1,200,000
-
-
ސ.މީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ސ.މީދޫ
ހިނގަމުންދާ
235,647
-
-
ސ.ހުޅުދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ސ.ހުޅުދޫ
ހިނގަމުންދާ
426,913
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ޅ.ހިންނަވަރު
ހިނގަމުންދާ
55,284
-
-
ނ.މިލަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.މިލަދޫ
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ތ.ކިނބިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ކިނބިދޫ
ހިނގަމުންދާ
287,979
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
67,258
-
-
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.އަލިފުށި
ހިނގަމުންދާ
75,000
-
-
ކ.މާފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ކ.މާފުށި
ހިނގަމުންދާ
70,336
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.އިނގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
42,579
-
-
ގދ.ގައްދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
ހިނގަމުންދާ
15,887
-
-
ރ.މަޑުއްވަރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.މަޑުއްވަރި
ހިނގަމުންދާ
352,816
-
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
މ.ކޮޅުފުށި
ހިނގަމުންދާ
29,837
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.މަޑަވެލި
ހިނގަމުންދާ
31,546
-
-
ހުޅުމާލޭގައި ސިންތަޓިކް ޓްރެކް އެޅުން
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
725,081
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
އއ.ތޮއްޑޫ
ހިނގަމުންދާ
350,000
-
-
ނ.މަނަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.މަނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
88,197
-
-
ޅ.ނައިފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ޅ.ނައިފަރު
ހިނގަމުންދާ
112,401
-
-
ބ.އޭދަފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ބ.އޭދަފުށި
ހިނގަމުންދާ
50,779
-
-
މ.މުލައް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
މ.މުލައް
ހިނގަމުންދާ
66,224
-
-
ލ.މާބައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާބައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
18,591
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
985,429
-
-
ރ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.މީދޫ
ހިނގަމުންދާ
77,169
-
-
ފ.ފީއަލީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ފ.ފީއަލި
ހިނގަމުންދާ
14,363
-
-
ދ.ބަނޑިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ދ.ބަނޑިދޫ
ހިނގަމުންދާ
46,173
-
-
މ.ދިއްގަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
މ.ދިއްގަރު
ހިނގަމުންދާ
70,902
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހިނގަމުންދާ
492,453
-
-
ރ.މާކުރަތު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.މާކުރަތު
ހިނގަމުންދާ
70,394
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.މާޅެންދޫ
ހިނގަމުންދާ
14,395
-
-
ލ.ފޮނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ލ.ފޮނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
69,796
-
-
ނ.ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.ލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
74,067
-
-
ހއ.ބާރަށް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ބާރަށް
ހިނގަމުންދާ
964,941
-
-
ނ.މާފަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.މާފަރު
ހިނގަމުންދާ
267,500
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ހިނގަމުންދާ
42,314
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
ހިނގަމުންދާ
249,785
-
-
ށ.މަރޮށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.މަރޮށި
ހިނގަމުންދާ
7,465
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ނިލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
341,557
-
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ހިނގަމުންދާ
750,000
-
-
ވިލިމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
1,430,785
-
-
ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
3,709,688
-
-
އދ.ކުނބުރުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އދ.ކުނބުރުދޫ
ހިނގަމުންދާ
265,895
-
-
މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
45,050
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ހިނގަމުންދާ
724,792
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހިނގަމުންދާ
623,225
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ގއ.މާމެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.މާމެންދޫ
ހިނގަމުންދާ
69,365
-
-
ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ރަތަފަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
640,426
-
-
ހދ.ކުމުންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ކުމުންދޫ
ހިނގަމުންދާ
761,032
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ވައިކަރަދޫ
ހިނގަމުންދާ
728,329
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.މާރަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
750,399
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
669,365
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނެއްލައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ފިއްލަދޫ
ހިނގަމުންދާ
369,365
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ފިޔޯރީ
ހިނގަމުންދާ
93,574
-
-
ކ.ދިއްފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ކ.ދިއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
395,336
-
-
ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.މަކުނުދޫ
ހިނގަމުންދާ
143,109
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ
ހިނގަމުންދާ
63,875
-
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގދ.ނަޑެއްލާ
ހިނގަމުންދާ
113,875
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން (އައުޓްޑޯ ޖިމް-ތިނަދޫ ދެކުނު)
ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
-
-
ކ.ހުރާ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ކ.ހުރާ
ހިނގަމުންދާ
1,006,722
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ތަކަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
999,067
-
-
ވ.ފެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ވ.ފެލިދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,600,000
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
ހިނގަމުންދާ
42,579
-
-
އދ.މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އދ.މަހިބަދޫ
އަލަށްފަށާ
800,000
-
-
ލ.ގަން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ލ.ގަން
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
ސ.މަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ސ.މަރަދޫ
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
ށ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފޭދޫ
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
ރ.ދުވާފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ރ.ދުވާފަރު
އަލަށްފަށާ
529,000
-
-
ވ.ރަކީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ވ.ރަކީދޫ
އަލަށްފަށާ
1,200,000
300,000
-
އދ.މަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އދ.މަންދޫ
އަލަށްފަށާ
1,200,000
-
-
ވ.ތިނަދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ވ.ތިނަދޫ
އަލަށްފަށާ
1,200,000
300,000
-
ތ.ވަންދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ވަންދޫ
އަލަށްފަށާ
1,400,000
-
-
ލ.މުންޑޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ލ.މުންޑޫ
އަލަށްފަށާ
1,300,000
200,000
-
ހދ.ފިނޭގައި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހދ.ފިނޭ
އަލަށްފަށާ
1,500,000
149,200
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
ހދ.ހިރިމަރަދޫ
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
ނ.ހެނބަދޫގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ހެނބަދޫ
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމުގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
ރ.އަނގޮޅިތީމު
އަލަށްފަށާ
1,500,000
149,200
-
ބ.ދޮންފަނުގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
ބ.ދޮންފަނު
އަލަށްފަށާ
1,500,000
149,200
-
ނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ނ.ކުޑަފަރި
އަލަށްފަށާ
307,461
331,560
-
ރ.ރަސްމާދޫގައި ބަށިކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން
ރ.ރަސްމާދޫ
އަލަށްފަށާ
93,954
-
-
ރ.ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
ރ.ވާދޫ
އަލަށްފަށާ
950,000
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އަލަށްފަށާ
1,050,000
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ބ.ތުޅާދޫ
ޓެންޑަރިންގ
700,000
-
-
އއ.މަތިވެރި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އއ.މަތިވެރި
ޓެންޑަރިންގ
500,000
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ކޮނޑޭ
ޓެންޑަރިންގ
1,200,000
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި 500 ޖާގައިގެ ސިޑި ބަރިއެއް ހެދުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ޓެންޑަރިންގ
900,000
-
-
ހދ.ފިނޭ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ފިނޭ
ޓެންޑަރިންގ
500,000
-
-
ތ.ގާދިއްފުށީގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ތ.ގާދިއްފުށި
ޓެންޑަރިންގ
500,000
1,500,000
-