މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
24,189,896
1,649,910
117,206
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
6,270,669
7,759,516
-
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ތ.މަޑިފުށި
ހިނގަމުންދާ
48,212,864
1,563,516
-
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
4,046,252
6,333,479
8,889,131
މާލޭ މަގުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
21,564,262
18,180,094
-
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހިނގަމުންދާ
45,659,133
11,810,237
4,282,264
ފ.ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފ.ނިލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
25,941,986
665,072
3,045,118
ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ބ.ތުޅާދޫ
ހިނގަމުންދާ
3,010,153
4,913,262
2,365,397
ރ.އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރ.އިނގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
29,961,209
1,197,490
-
ރ.އުނގޫފާރު މަގުހެދުން
ރ.އުނގޫފާރު
ހިނގަމުންދާ
9,675,481
7,959,406
1,630,459
ލ.ފޮނަދޫ މަގުހެދުން
ލ.ފޮނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
14,640,379
3,578,058
2,360,652
ބ.އޭދަފުށި މަގުހެދުން
ބ.އޭދަފުށި
ހިނގަމުންދާ
14,591,638
5,291,819
1,663,547
ށ.ފުނަދޫ މަގުހެދުން
ށ.ފުނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
19,101,856
6,285,912
2,324,739
ށ.ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ށ.ކަނޑިތީމު
ހިނގަމުންދާ
11,794,274
1,421,398
-
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ތ.ވިލުފުށި
ހިނގަމުންދާ
46,558,910
79,753,279
-
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ގައްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
259,983
9,633,490
15,653,789
އެމް.އެޗް.އައި އެނެކްސް އަދި ލެބް ޤާއިމްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
38,189,265
10,736,889
5,718,667
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހއ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
78,083,966
21,544,543
-
އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާރކިންގ ސިސްޓަމް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
30,059,207
28,443,370
-
ގދ.މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ
ގދ.މަޑަވެލި
ހިނގަމުންދާ
18,457,312
1,674,762
-
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ލ.އެޓޯލް ލިންކް ރޯޑް (15Km) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ލ.ފޮނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
5,741,395
-
-
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
20,454,641
1,037,185
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
12,334,138
6,953,298
6,046,358
ސަލްޓަންޕާކް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
22,951,412
-
-
ތ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ތ.ގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
20,596,170
2,230,814
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން
ށ.ކޮމަންޑޫ
ހިނގަމުންދާ
11,837,113
9,887,648
-
ހއ.ދިއްދޫ މަގުހެދުން
ހއ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,839,239
13,681,765
4,919,691
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ޅ.ނައިފަރު
ހިނގަމުންދާ
10,190,929
888,765
-
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ތ.ގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
38,404,071
2,894,002
-
ކ.ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކ.ގާފަރު
ހިނގަމުންދާ
1,789,662
-
-
ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
8,551,050
4,128,093
-
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ގއ.ވިލިނގިލި
ހިނގަމުންދާ
8,386,991
13,229,533
790,386
ފ.ބިލެއްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ފ.ބިލެއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
7,496,186
2,028,805
1,022,942
ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ލ.މާބައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
10,192,248
7,922,642
1,718,914
އދ.ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އދ.ދަނގެތި
ހިނގަމުންދާ
17,895,263
9,113,853
-
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހއ.ކެލާ
ހިނގަމުންދާ
1,275,595
3,274,128
-
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް (ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު)
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
22,633,861
20,254,762
13,079,496
ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ގދ.ގައްދޫ
ހިނގަމުންދާ
16,689,216
839,727
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ހިނގަމުންދާ
10,549,509
322,442
-
ރ.ދުވާފަރު މަގުހެދުން
ރ.ދުވާފަރު
ހިނގަމުންދާ
11,677,215
8,559,057
10,332
ގދ.މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ގދ.މަޑަވެލި
ހިނގަމުންދާ
19,208,900
9,143,838
-
ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ލ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,955,223
12,548,860
4,892,186
ހއ.ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ހއ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
8,542,421
1,159,088
-
ކ.ވިލިނގިލި ހުޅަނގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ވިލިމާލެ
ހިނގަމުންދާ
7,715,582
1,224,249
-
ގއ.ވިލިނގިލި މަގުހެދުން
ގއ.ވިލިނގިލި
ހިނގަމުންދާ
1,745,656
155,086
-
ކުޅުދުއްފުށީ ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
2,171,851
9,034,221
-
ހއ.ތުރާކުނު ބަނދަރު ނިންމުން
ހއ.ތުރާކުނު
ހިނގަމުންދާ
1,177,318
-
-
ނ.ފޮއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ނ.ފޮއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
981,536
7,977,856
1,499,986
ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ލ.ދަނބިދޫ
ހިނގަމުންދާ
822,235
5,921,794
2,967,499
މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
މ.ދިއްގަރު
ހިނގަމުންދާ
1,848,482
6,147,537
4,521,769
ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހދ.ކުމުންދޫ
ހިނގަމުންދާ
960,655
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުތޮށި ހެދުން
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ހިނގަމުންދާ
17,980,363
1,051,568
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
29,999,940
-
-
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޅ.ނައިފަރު
ހިނގަމުންދާ
6,981,572
1,835,421
-
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ކ.ގުރައިދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,763,187
13,149,812
3,432,286
ވ.ރަކީދޫ ޖެޓީ
ވ.ރަކީދޫ
ހިނގަމުންދާ
659,906
1,014,484
-
ވ.ފުލިދޫ ޖެޓީ
ވ.ފުލިދޫ
ހިނގަމުންދާ
677,636
1,678,809
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
ހިނގަމުންދާ
841,012
779,702
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
464,256
635,679
864,256
އީސްޓް ކޯސްޓް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
31,500,000
12,375,000
1,125,000
އއ.ރަސްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
އއ.ރަސްދޫ
ހިނގަމުންދާ
8,250,000
1,750,000
-
ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
10,255,695
5,951,171
-
ފ.ދަނރަބޫދޫ ނެރު ފުންކުރުން
ފ.ދަރަނބޫދޫ
ހިނގަމުންދާ
697,910
2,002,090
300,000
ނ.ހެނބަދޫ ޖެޓީ
ނ.ހެނބަދޫ
ހިނގަމުންދާ
722,633
3,528,697
472,370
އދ.ދިއްދޫ ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން
އދ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
664,440
1,045,560
190,000
ރ.މީދޫ މަގުހެދުން
ރ.މީދޫ
ހިނގަމުންދާ
9,514,266
5,000,387
3,061,633
އދ.މަހިބަދޫ މަގުހެދުން
އދ.މަހިބަދޫ
ހިނގަމުންދާ
9,752,923
3,558,982
2,777,220
އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައްހެދުން (ފޭސް 2) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
އައްޑޫ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
333,782
333,782
333,782
ހއ.ފިއްލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހއ.ފިއްލަދޫ
ހިނގަމުންދާ
15,753,949
10,969,351
2,820,249
ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 11 ގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ނ.މަނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
8,561,346
-
-
ސ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ސ.ފޭދޫ
ރިޓެންޝަން
1,583,281
-
-
ތ.މަޑިފުށި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
ރިޓެންޝަން
1,172,933
-
-
ތ.ވިލުފުށި މަގުހެދުން
ތ.ވިލުފުށި
ރިޓެންޝަން
1,659,583
-
-
ގދ.ތިނަދޫ ބިންހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ގދ.ތިނަދޫ
ރިޓެންޝަން
2,191,929
-
-
މ.މުލީ ބިން ހިއްކުން
މ.މުލި
ރިޓެންޝަން
3,485,697
-
-
އދ.ފެންފުށި ކަނޑުތޮށިލުން
އދ.ފެންފުށި
ރިޓެންޝަން
1,422,438
-
-
ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ބ.ކެންދޫ
ރިޓެންޝަން
1,366,649
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ކ.ހިންމަފުށި
ރިޓެންޝަން
2,189,543
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ކ.ގުރައިދޫ
ރިޓެންޝަން
931,283
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޅ.ކުރެންދޫ
ރިޓެންޝަން
1,979,768
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހދ.ކުރިނބީ
ރިޓެންޝަން
1,610,219
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ގއ.ކޮނޑޭ
ރިޓެންޝަން
1,433,064
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ނ.ހޮޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
2,141,540
-
-
މާލެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ސްވިމިންގ އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
މާލެ ސިޓީ
ރިޓެންޝަން
80,125
-
-
ފ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފ.މަގޫދޫ
ރިޓެންޝަން
1,838,305
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ރިޓެންޝަން
2,673,360
-
-
ގދ.ތިނަދޫ މަގުހެދުން
ގދ.ތިނަދޫ
ރިޓެންޝަން
2,418,504
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބިން ހިއްކުން
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
އަލަށްފަށާ
20,800,000
5,200,000
-
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
ގދ.ތިނަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ގއ.ވިލިނގިލި، ހދ.ހަނިމާދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އަލަށްފަށާ
7,825,901
5,148,364
-
ށ.ކޮމަންޑޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ށ.ކޮމަންޑޫ
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
ބ.އޭދަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ބ.އޭދަފުށި
އަލަށްފަށާ
14,649,000
-
-
ދ.މީދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ދ.މީދޫ
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
އއ.ހިމަންދޫ ޖެޓީ
އއ.ހިމަންދޫ
އަލަށްފަށާ
2,000,000
5,482,480
-
ރ.މަޑުއްވަރީ ގައި 50 ފްލެޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ރ.މަޑުއްވަރި
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ޖެޓީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ކ.ތުލުސްދޫ
އަލަށްފަށާ
3,689,217
-
-
ގއ.ވިލިނގިލީގައި 1 ގެ އާއި އެއްކޮޓަރި ހެދުން
ގއ.ވިލިނގިލި
އަލަށްފަށާ
1,171,572
-
-
ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
ސ.މަރަދޫ
އަލަށްފަށާ
12,367,846
2,621,478
-
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޓޯލް ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
55,083,324
7,641,415
-
މާލެ ސްޓޯމް ވޯޓާ ރިޒަވުއަރ ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
8,679,204
21,858,736
1,607,260
ވ.ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ވ.ކެޔޮދޫ
އަލަށްފަށާ
10,000,000
5,148,222
2,851,778
ލ.ގަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 200 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ)
ލ.ގަން
އަލަށްފަށާ
29,298,000
-
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ށ.މާއުނގޫދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,702,226
1,297,774
-
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށިލުން
ރ.މާކުރަތު
އެވޯޑްކުރެވިފައި
4,561,829
2,917,854
-
ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން
ކ.ކާށިދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
9,835,576
4,071,591
1,545,302
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,780,422
5,493,243
808,185
ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ހެދުން
ލ.ފޮނަދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
6,375,920
695,820
-
އދ.މަންދޫ ޖެޓީ
އދ.މަންދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
701,696
2,283,058
339,023
ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ
ރ.ރަސްގެތީމު
އެވޯޑްކުރެވިފައި
692,393
2,206,928
330,086
ބ.ފުޅަދޫ ޖެޓީ
ބ.ފުޅަދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
663,329
1,276,930
223,523
ހއ.ވަށަފަރު ނެރު ހެދުން
ހއ.ވަށަފަރު
އެވޯޑްކުރެވިފައި
888,094
1,008,491
223,469
ބ.ފެހެންދޫ ޖެޓީ
ބ.ފެހެންދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
662,829
1,275,445
223,303
މ.ރަތްމަންދޫ ޖެޓީ
މ.ރަތްމަންދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
680,436
1,145,561
221,700
އދ.މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އދ.މަހިބަދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
16,560,550
14,056,006
3,932,250
ޅ.ހިންނަވަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޯނެންޓް)
ޅ.ހިންނަވަރު
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޅ.ނައިފަރު
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-
ސ.ފޭދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ސ.ފޭދޫ
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-