މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
169,620
3,643,808
3,643,808
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
3,222,780
3,422,780
3,933,630
ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
5,000,000
5,000,000
5,000,000
މަނިޔަފުށީގައި ފީލްޑް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން (މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން - ފިޔަވަހި 4)
ކ.މަނިޔަފުށި
ހިނގަމުންދާ
74,984
-
-
އިމްޕޯޓްކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ 5 ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
8,920,053
8,296,065
8,000,000
ބޭންގު އާލާކުރުމަށް ހެޗަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން (ފިޝް ފާރމިންގ)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
20,656,523
12,500,000
10,675,000
ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމަށް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެންދޭނިޒާމް (ޑްރިޕްއިރިގޭޝަން) ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
472,000
519,200
571,120
ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން ޕްމޯޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްދިނުން)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
484,040
532,444
586,688
މަސްވެރިންނަށް ދުރުނޫން ހިސާބަކުން އައިސް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުން
ހދ.މަކުނުދޫ
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
3,000,000
3,000,000
ފިޝް މީލް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
4,500,000
2,303,275
-
އައު ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން ތަޢާރަފު ކުރުން (ތުތި ބޯވަދިލަމަސް)
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
3,370,000
-
-