މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
3,090,490
862,245
-
ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
ހިނގަމުންދާ
2,109,417
3,025,493
471,124
ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,676,419
2,362,277
-
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
ހިނގަމުންދާ
9,741,047
8,487,275
2,499,944
ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ށ.ފޭދޫ
ރިޓެންޝަން
166,060
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރ.ރަސްގެތީމު
ރިޓެންޝަން
161,220
-
-
ބ.ދޮންފަނު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ބ.ދޮންފަނު
ރިޓެންޝަން
146,100
-
-
ފ.ދަރަބޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ސައުދީ ޕްރިންސް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
ފ.ދަރަނބޫދޫ
ރިޓެންޝަން
160,535
-
-
ގދ.ވާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ސައުދީ ޕްރިންސް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
ގދ.ވާދޫ
ރިޓެންޝަން
194,882
-
-
ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ލ.ކުނަހަންދޫ
ރިޓެންޝަން
143,733
-
-
ނ.މާޅެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނ.މާޅެންދޫ
ރިޓެންޝަން
126,768
-
-
ނ.ޅޮހި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ނ.ޅޮހި
ރިޓެންޝަން
100,620
-
-
ށ.ފީވަށް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ށ.ފީވައް
ރިޓެންޝަން
34,970
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ގއ.ނިލަންދޫ
ރިޓެންޝަން
148,792
-
-
ބ.ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ބ.ކިހާދޫ
ރިޓެންޝަން
715,202
-
-
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުން (ފައުންޑޭޝަންއާއި 3 ބުރި ފިނިޝިންގ ޕާކިންގ ފެސިލިޓީއާއިއެކު) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
17,280,000
25,584,000
25,584,000
މަސްޖިދް ބަހާއުއްދީން 5 ބުރި ޢިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
15,000,000
10,200,000
-
ތ.ދިޔަމިގިލި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލި
ޓެންޑަރިންގ
4,194,746
408,607
-