މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ (ކުވައިތްފަންޑް - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
29,245,371
9,743,104
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - އޮރިއޯ ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
4,102,751
7,779,016
8,070,809
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - ޒޯން 7 (އަބޫދާބީ ފަންޑް- ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
އައްޑޫ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
13,822,163
16,260,000
17,437,837
މ.މުލަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.މުލައް
ހިނގަމުންދާ
9,000,000
7,756,623
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ތ.ވޭމަންޑޫ
ހިނގަމުންދާ
9,603,879
18,624,635
12,867,877
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
23,700,000
25,700,000
16,395,634
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢު
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
-
-
ހުވަދު އަތޮޅު ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހުވަދުއަތޮޅު
ހިނގަމުންދާ
15,700,000
25,700,000
18,879,057
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
ހިނގަމުންދާ
2,051,207
2,746,204
1,956,543
އދ.މާމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އދ.މާމިގިލި
ހިނގަމުންދާ
20,311,971
9,838,026
3,490,918
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
އދ.ދަނގެތި
ހިނގަމުންދާ
3,639,297
10,687,472
2,643,130
ރ.އުނގޫފާރުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ރ.އުނގޫފާރު
ހިނގަމުންދާ
220,075
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޯފިޑް ފޭސް 2 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
10,546,421
16,287,262
17,173,207
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ތ.ތިމަރަފުށި
ހިނގަމުންދާ
2,778,392
10,073,603
2,778,392
ދ.މާއެނބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދ.މާއެނބޫދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,077,628
1,155,640
1,964,970
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 45 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޖީ.ސީ.އެފް - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
619,008
5,447,583
3,459,060
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
55,598,105
11,087,715
3,622,143
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ސ.ފޭދޫ
ހިނގަމުންދާ
11,814,889
6,009,369
2,000,000
މާލޭ 50 މެގަވޯޓު ޑީސަލް ޕަވަރ ޕްލާންޓް އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - ޓްރާންސްމިޝަން ނެޓްވޯކް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
360,000
414,417,477
189,812,974
ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ކ.ތިލަފުށި
ހިނގަމުންދާ
37,008,000
29,835,958
-
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
10,727,794
14,514,591
23,227,614
ކ.ކާށިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ކ.ކާށިދޫ
ހިނގަމުންދާ
25,576,376
12,889,027
4,311,773
ހއ.ބާރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ބާރަށް
ހިނގަމުންދާ
19,475,571
21,071,678
4,719,677
ލ.މާވަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާވަށް
ހިނގަމުންދާ
17,866,457
20,740,554
4,334,747
އއ.އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
އއ.އުކުޅަސް
ހިނގަމުންދާ
11,129,999
2,782,500
1,855,000
ފ.ފީއަލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ފ.ފީއަލި
ހިނގަމުންދާ
12,065,765
17,233,413
3,279,256
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
15,400,000
1,795,500
-
ރ.ރަސްމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.ރަސްމާދޫ
ހިނގަމުންދާ
13,287,976
4,510,287
2,098,844
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ހޮޅުދޫ
ހިނގަމުންދާ
5,702,175
-
-
އދ.އޮމަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އދ.އޮމަދޫ
ހިނގަމުންދާ
15,298,542
3,644,623
2,156,068
ރ.ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ނިޒާމުގެ ބާޖު ހެދުން
ރ.ވަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
7,000,000
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ނ.މާފަރު
ހިނގަމުންދާ
870,000
441,073
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހިނގަމުންދާ
600,000
765,020
-
ތ.ވަންދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ތ.ވަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
600,000
636,133
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
ހިނގަމުންދާ
600,000
339,436
-
ހއ.ތުރާކުނު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ތުރާކުނު
ހިނގަމުންދާ
600,000
333,199
-
ށ.މަރޮށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ށ.މަރޮށި
ހިނގަމުންދާ
600,000
38,821
-
ފ.ބިލެއްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ފ.ބިލެއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
13,007,213
13,028,932
819,327
ގއ.ގެމަނަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
ހިނގަމުންދާ
20,818,875
9,181,125
-
ގދ.މަޑަވެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގދ.މަޑަވެލި
ހިނގަމުންދާ
16,029,515
12,596,821
1,185,093
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ވ.ފުލިދޫ
ހިނގަމުންދާ
500,000
742,280
-
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ކ.ތިލަފުށި
ހިނގަމުންދާ
40,574,197
47,593,122
47,593,122
ރ.އިންނަމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.އިންނަމާދޫ
ހިނގަމުންދާ
13,615,836
30,457,507
782,129
ށ.ފީވަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ށ.ފީވައް
ހިނގަމުންދާ
13,470,940
30,551,164
825,418
އދ.މާމިގިލި ކުނި މެނޭޖްކުރުން
އދ.މާމިގިލި
ހިނގަމުންދާ
750,000
-
-
ގދ.މަޑަވެލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގދ.މަޑަވެލި
ހިނގަމުންދާ
3,223,597
5,858,074
1,354,709
ގދ.ތިނަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
22,315,446
11,813,232
3,792,576
ބ.ގޮއިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ބ.ގޮއިދޫ
ހިނގަމުންދާ
829,219
53,643
-
ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.މާކުރަތު
ހިނގަމުންދާ
14,802,921
5,120,607
2,257,840
ހއ.އުތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހއ.އުތީމު
ހިނގަމުންދާ
15,027,515
4,511,645
2,331,450
އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އދ.ހަންޏާމީދޫ
ހިނގަމުންދާ
17,328,548
2,443,806
-
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ލަންދޫ
ހިނގަމުންދާ
14,755,887
15,162,904
3,483,157
ސ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
8,000,000
-
-
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
6,083,403
20,000,000
35,000,000
ރ.މީދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުން
ރ.މީދޫ
ރިޓެންޝަން
3,083,623
-
-
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ކ.ގުރައިދޫ
ރިޓެންޝަން
1,262,280
-
-
މ.ދިއްގަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މ.ދިއްގަރު
ރިޓެންޝަން
2,657,785
-
-
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ
ރިޓެންޝަން
5,276,223
-
-
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ލ.ފޮނަދޫ
ރިޓެންޝަން
4,713,921
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ތ.ކަނޑޫދޫ
ރިޓެންޝަން
398,433
-
-
ކުނި އަންދާ މެޝިން ބެހެއްޓުން
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ރިޓެންޝަން
600,000
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ބ.ކުޑަރިކިލު
ރިޓެންޝަން
30,000
-
-
ލ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ލ.މާމެންދޫ
ރިޓެންޝަން
1,553,025
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
ރިޓެންޝަން
7,384,140
-
-
ދ.ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ދ.ހުޅުދެލި
ރިޓެންޝަން
2,239,966
-
-
ށ.މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ށ.މިލަންދޫ
ރިޓެންޝަން
2,808,479
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލި
ރިޓެންޝަން
1,426,865
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ތ.ވޭމަންޑޫ
ރިޓެންޝަން
163,403
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ދ.މާއެނބޫދޫ
ރިޓެންޝަން
1,422,569
-
-
ރ.އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރ.އަލިފުށި
ރިޓެންޝަން
3,794,881
-
-
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހއ.ދިއްދޫ
ރިޓެންޝަން
424,535
-
-
ނ.ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ނ.ވެލިދޫ
ރިޓެންޝަން
252,784
-
-
ގދ.ގައްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގދ.ގައްދޫ
ރިޓެންޝަން
521,038
-
-
ބ.ފުޅަދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ބ.ފުޅަދޫ
ރިޓެންޝަން
250,000
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ސ.ހުޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
611,151
-
-
ތ.މަޑިފުށިގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
ރިޓެންޝަން
300,000
-
-
ތ.ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.ބުރުނި
ރިޓެންޝަން
300,000
-
-
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ފ.މަގޫދޫ
އަލަށްފަށާ
600,000
655,000
-
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ދ.ރިނބުދޫ
އަލަށްފަށާ
600,000
648,000
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ބ.ކަމަދޫ
އަލަށްފަށާ
510,000
600,000
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހއ.ކެލާ
އަލަށްފަށާ
600,000
482,500
-
ރ.އިނގުރައިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ރ.އިނގުރައިދޫ
އަލަށްފަށާ
10,000,000
26,000,000
4,000,000
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ޤާއިމްކުރުން
އއ.ރަސްދޫ
އަލަށްފަށާ
8,910,000
990,000
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމްކުރުން
ފ.ނިލަންދޫ
އަލަށްފަށާ
10,256,286
19,098,457
4,537,611
އއ.މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
އއ.މަތިވެރި
އަލަށްފަށާ
10,000,000
12,976,243
3,787,292
ގއ.ދާންދޫގެ ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމުކުރުން
ގއ.ދާންދޫ
އަލަށްފަށާ
11,000,000
17,050,000
4,950,000
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ނ.ލަންދޫ، ބ.ހިތާދޫ، ޅ.އޮޅުވެލިފުށި، އއ.މާޅޮސް، ވ.ފުލިދޫ، ވ.ތިނަދޫ، މ.މުލި، ފ.ބިލެއްދޫ، ފ.ފީއަލި، ތ.ހިރިލަންދޫ، ގދ.މަޑަވެލި
އަލަށްފަށާ
9,350,000
-
-
ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ނ.ހެނބަދޫ
އަލަށްފަށާ
8,000,000
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.ވިލިނގިލި
ޓެންޑަރިންގ
37,500,000
4,968,000
-
ގއ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ގއ.މާމެންދޫ
ޓެންޑަރިންގ
8,750,000
23,200,000
3,299,617
ށ.ކޮމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ށ.ކޮމަންޑޫ
ޓެންޑަރިންގ
5,000,000
-
-