މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
9,749,463
5,000,000
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ނެޓްވާރކް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
10,008,000
9,972,010
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
5,000,000
30,335,354
13,941,707
ވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
1,500,000
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހއ.ހޯރަފުށި
ހިނގަމުންދާ
1,675,638
7,645,672
-
ފިއުޝަން ސެންޓަރ - މާލެ
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
2,875,519
-
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
2,900,000
14,354,432
2,504,562
ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން
ހުޅުމާލެ
ޓެންޑަރިންގ
3,373,809
1,686,904
562,301