މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރެސްޕިރޭޓްރީ އަދި ޕަލްމޮނަރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ޤާއިމްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
28,813,627
-
-
އީ.އާރު އެކްސްޓެންޝަން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
26,736,266
8,168,651
-
ޔޫރޯ ރީނަލް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ވާރޑް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
22,675,361
-
-
ޕީޑިއޭޓްރީކް އައިސީޔޫ އަދި އީ.އާރު
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
6,509,700
-
-
ނެޝަނަލް އޯތޮޕެޑިކް ސެންޓަރ ( ކެތު ލެބް)
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
12,464,625
-
-
ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ޓްވިން ކިއުބިކަލްސް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
12,479,686
-
-
އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް.އެޗް.ސީ
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
5,854,977
-
-
އޯބީޖީ އީ.އާރު
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
12,638,026
-
-
ޕްރައިވެޓް ރޫމްސް ޓްވިން ޝެއާރޑް ރޫމްސް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
13,073,820
-
-