މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރ.ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް
ރ.ދުވާފަރު
ހިނގަމުންދާ
1,442,420
1,171,444
-
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް
ގދ.ފިޔޯރީ
ހިނގަމުންދާ
2,590,220
788,704
-
މ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
މ.މަޑުއްވަރި
ރިޓެންޝަން
214,557
-
-
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
ގއ.ދާންދޫ
ރިޓެންޝަން
335,018
-
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ސަހަރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
ގދ.ނަޑެއްލާ
ރިޓެންޝަން
33,348
-
-
ހދ.ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
ހދ.ކުރިނބީ
އަލަށްފަށާ
16,247
308,688
-
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
ބ.ކުޑަރިކިލު
އަލަށްފަށާ
13,200
250,809
-
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް ޤާއިމުކުރުން
ހދ.މަކުނުދޫ
އަލަށްފަށާ
800,000
200,000
-