މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އޮފިސަރސް މެސް (ސ.ގަން)
ސ.ގަން
ހިނގަމުންދާ
2,060,691
-
-
ބަންޑާރަކޮށި 09 ބުރި ޢިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
66,886,040
31,346,634
23,735,424
ބަންޑާރަކޮށި އެލް-ޝޭޕް ޢިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
1,575,000
1,330,721
-
އދ.މާމިގިލި 3 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
އދ.މާމިގިލި
ހިނގަމުންދާ
12,293,309
6,301,212
-
ސ.މީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ސ.މީދޫ
ހިނގަމުންދާ
7,283,176
512,549
-
ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އާމަރީ ޢިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
4,581,257
3,241,966
-
ގދ.ތިނަދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ގދ.ތިނަދޫ
ރިޓެންޝަން
320,527
-
-
ކޯސްޓްގާރޑް ޢިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
1,727,040
-
-