މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެޅުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
1,482,663
1,710,706
-
ހއ.ދިއްދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހއ.ދިއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,686,875
1,517,203
-
ތ.ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
ތ.ދިޔަމިގިލި
ރިޓެންޝަން
213,238
-
-
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ރިޓެންޝަން
3,570,352
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް
މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ކ.މާފުށި
ހިނގަމުންދާ
8,000,000
8,637,444
8,637,444
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ކ.މާފުށި
ހިނގަމުންދާ
3,200,000
5,708,617
9,234,138
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
1,000,000
5,144,653
5,144,653
ކ.ކާށިދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން
ކ.ކާށިދޫ
ހިނގަމުންދާ
26,294,021
21,495,230
-
މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުން
ކ.މާފުށި
ހިނގަމުންދާ
3,500,000
1,654,669
-
އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހުޅުމާލެ، ކ.ތިލަފުށި
ހިނގަމުންދާ
500,000
427,099
-
އާމަރީއެއް ޢިމާރާތް ކުރުން
ކ.މާފުށި
ހިނގަމުންދާ
1,000,000
1,000,000
-
އައްސޭރި ޖަލުގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ކ.ހިންމަފުށި
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ ތަނެއް ޤައިމްކުރުން
ކ.މާފުށި
ރިޓެންޝަން
272,067
-
-