މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
|
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2018
2019
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރިޢިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް ޢިމާރާތް)
ސ.ފޭދޫ
ހިނގަމުންދާ
4,221,900
1,111,370
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ސ.ހުޅުމީދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,504,991
535,290
-
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭއޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
1,574,586
-
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް
ގއ.ވިލިނގިލި
ހިނގަމުންދާ
1,452,200
3,336,582
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
5,970,895
-
-
ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސުކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,713,258
679,025
-
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިޔަމް
ރ.ދުވާފަރު
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
338,219
-
ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ފ.މަގޫދޫ
ހިނގަމުންދާ
498,585
235,182
-
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ގދ.ތިނަދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,895,362
389,536
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް
ލ.މާވަށް
ހިނގަމުންދާ
2,591,569
-
-
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
ޅ.ނައިފަރު
ހިނގަމުންދާ
2,987,829
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ 10 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ހދ.މަކުނުދޫ
ހިނގަމުންދާ
1,986,338
484,739
-
ސްކޫލްތަކުގައި އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
5,970,436
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
35,742,496
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ޢިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ސ.ހިތަދޫ
ރިޓެންޝަން
596,747
-
-
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް
ސ.ހިތަދޫ
ރިޓެންޝަން
359,967
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަސް އަކަށް ބަދަލު ކުރުން
ނ.ހޮޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
450,358
-
-
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތާއި ހޯލް
ށ.މިލަންދޫ
ރިޓެންޝަން
2,646,276
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ހއ.އިހަވަންދޫ
ރިޓެންޝަން
603,513
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި ޢިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ގދ.ގައްދޫ
ރިޓެންޝަން
1,285,539
-
-
ކ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލް ޢިމާރާތް
ކ.ތުލުސްދޫ
ރިޓެންޝަން
251,677
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ރިޓެންޝަން
248,551
-
-
ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
ކ.ގާފަރު
ރިޓެންޝަން
376,335
-
-
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް (ރ.މީދޫ)
ރ.މީދޫ
ރިޓެންޝަން
340,228
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރ.އިނގުރައިދޫ
ރިޓެންޝަން
334,179
-
-
ކ.ދިއްފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ކ.ދިއްފުށި
ރިޓެންޝަން
153,314
-
-
ތ.އޭ.އީ.ސީ. ހޯލް
ތ.ތިމަރަފުށި
ރިޓެންޝަން
167,414
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ރ.ރަސްމާދޫ
ރިޓެންޝަން
182,534
-
-
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް - ފޭސް 2
ލ.އިސްދޫ
ރިޓެންޝަން
91,558
-
-
މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
މ.ދިއްގަރު
ރިޓެންޝަން
221,984
-
-
ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ފ.ފީއަލި
ރިޓެންޝަން
487,996
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ތ.ވޭމަންޑޫ
ރިޓެންޝަން
259,278
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ މަދަރުސާ 6 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
ރިޓެންޝަން
215,678
-
-
ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް
ލ.ދަނބިދޫ
ރިޓެންޝަން
215,678
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ދ.މާއެނބޫދޫ
ރިޓެންޝަން
230,190
-
-
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް
ތ.އޮމަދޫ
ރިޓެންޝަން
103,773
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ހއ.މުރައިދޫ
ރިޓެންޝަން
93,514
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ 3 ކުލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ހދ.ނެއްލައިދޫ
ރިޓެންޝަން
88,908
-
-
ހއ.އުތީމު މަދުރަސަތުއް ސުލްތާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޛަމް 4 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ހއ.އުތީމު
ރިޓެންޝަން
87,240
-
-
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ފާޚާނާ
ށ.ޅައިމަގު
ރިޓެންޝަން
124,916
-
-
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިމާރާތަށް 2 ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ރިޓެންޝަން
450,000
-
-
މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ރިޓެންޝަން
1,534,597
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ހއ.ތުރާކުނު
އަލަށްފަށާ
1,900,000
100,000
-
ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ހއ.ވަށަފަރު
އަލަށްފަށާ
1,900,000
100,000
-
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ށ.ނަރުދޫ
އަލަށްފަށާ
1,620,000
180,000
-
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ޤާއިމްކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
އަލަށްފަށާ
3,150,000
350,000
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް
ތ.ކަނޑޫދޫ
އަލަށްފަށާ
2,250,000
250,000
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
6,000,000
2,088,595
-
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ހދ.ފިނޭ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,191,308
62,700
-
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް (ފ.ނިލަންދޫ)
ފ.ނިލަންދޫ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
4,915,723
11,470,022
-