މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް
ނަންބަރު
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
ސްޓެޓަސް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2018-PPP01
ހއ އަދި ލ އަތޮޅުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
ހއ.ދިއްދޫ، ލ.ފޮނަދޫ
2018-PPP02
އެސް.ޖީ.އެއިޓީން އާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 150 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އަލަށްފަށާ
ކ.ހުޅުމާލެ
2018-PPP03
އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްކުރާ 20 ބުރީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އަލަށްފަށާ
މާލެ ސިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
2018-PPP04
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓޭނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ (އެސްޕަޔަރ)
ހިނގަމުންދާ
އެކިރަށްތަކުގައި
2018-PPP05
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ސާރވޭ އަދި ޑިޒައިން ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
ގއ.ގެމަނަފުށި
2018-PPP06
ކ.ދިއްފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
ކ.ދިއްފުށި
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury