މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ލޯނު ދޭ ފަރާތް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
އެހީދޭ ފަރާތް
2016
2017
2018
2019
2020
 
 
 
 
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
129,851,951
379,002,109
570,954,728
731,695,519
589,626,771
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިމާރާތް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
އައި.ޑީ.ބީ
-
-
5,000,000
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ވާރލްޑް ބޭންކް
29,783,973
50,040,074
25,998,138
-
-
ސަނާ ޢިމާރާތް (7 ބުރީގެ ވަގުފް ޢިމާރާތް)
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
އައި.ޑީ.ބީ
-
-
2,000,000
2,000,000
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
ޕާކިސްތާން
-
-
30,840,000
46,260,000
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ސައުދީ އަރަބިއާ
-
-
96,784,878
96,784,878
584,804
ކުޅުދުއްފުށީ ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
-
17,218,603
34,067,066
44,067,066
54,067,066
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާބްލް ޖެހުން
މާލެ ސިޓީ
ނިމިފައި
ޗައިނާ
17,468,083
-
-
-
-
ޕޯސްޓް ސުނާމީ - އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ނިމިފައި
އިފާޑް
41,121
-
-
-
-
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ށ.ފީވަށް، ލ.މާވަށް، ނ.ޅޮހި، ހދ.ނޭކުރެންދޫ، ރ.އަނގޮޅިތީމު، ރ.އިންނަމާދޫ، ނ.މާޅެންދޫ
ހިނގަމުންދާ
ސައުދީ އަރަބިއާ
-
11,875,188
15,877,108
-
-
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރ.މީދޫ، ފ.ދަރަބޫދޫ، ހދ.ނައިވާދޫ، ލ.މާބައިދޫ، ދ.މީދޫ، އދ.އޮމަދޫ، ގދ.ވާދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ތިނަދޫ، ޅ.ނައިފަރު
ހިނގަމުންދާ
ސައުދީ އަރަބިއާ
23,742,479
13,165,907
9,843,629
-
-
12 ބުރި މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތް - މަސްޖިދުލް އާދިލް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
އައި.ޑީ.ބީ
-
-
5,000,000
-
-
12 ބުރި މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތް - ބިހުރޯޒް މިސްކިތް
މާލެ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
އައި.ޑީ.ބީ
-
-
5,000,000
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އަލަށްފަށާ
ނެދަރލޭންޑްސް
-
-
52,876,255
82,876,255
30,000,000
ސޯލާރ ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ސިސްޓަމް އިން ދިއްފުށި އައިލެންޑް
ކ.ދިއްފުށި
ނިމިފައި
ޖަޕާން
5,556,087
-
-
-
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
ވާރލްޑް ބޭންކް
3,070,719
42,809,153
55,618,307
42,809,153
30,000,000
މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރްމެންޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ)
އެކިރަށްތަކުގައި
ނިމިފައި
ވާރލްޑް ބޭންކް
36,496,070
-
-
-
-
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
ވާރލްޑް ބޭންކް
8,961,676
38,836,368
18,197,533
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޕޮއިސްޑް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
އޭ.ޑީ.ބީ
3,096,762
189,636,816
79,736,297
79,736,297
79,736,297
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
އަލަށްފަށާ
އޭ.ޑީ.ބީ
-
-
15,420,000
192,133,200
192,133,200
އިންޓަރގެރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯސެސް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އއ.ތޮއްޑޫ
ނިމިފައި
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ
1,634,980
-
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 45 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ޖީ.ސީ.އެފް
-
-
87,082,317
93,415,470
131,492,204
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
ވާރލްޑް ބޭންކް
-
15,420,000
31,613,200
51,613,200
71,613,200
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury