މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަށް ރަށްރަށަށް ބެހޭ ގޮތް
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފީސް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
މަޝްރޫޢުގެ ނަން
ސްޓެޓަސް
ޑޮމެސްޓިކް
ލޯނު
ހިލޭ އެހީ
ޖުމްލަ
3,662,903,767
2,849,866,575
570,954,728
ހުޅުލެ
-
1,591,987,934
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ހުޅުލެ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ހިނގަމުންދާ
-
1,052,917,934
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ހުޅުލެ
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހިނގަމުންދާ
-
539,070,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ހުޅުލެ
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި
10,374,488
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ހއ.ހޯރަފުށި
ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހިނގަމުންދާ
1,675,638
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.ހޯރަފުށި
ހއ.ހޯރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
714,710
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ހޯރަފުށި
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ހޯރަފުށި
ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
7,384,140
-
-
ހއ.ބާރަށް
20,440,512
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.ބާރަށް
ހއ.ބާރަށް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
964,941
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ބާރަށް
ހއ.ބާރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
19,475,571
-
-
ހއ.ކެލާ
1,875,595
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ކެލާ
ހއ.ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
1,275,595
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ކެލާ
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
600,000
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ
823,278
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހއ.އިހަވަންދޫ
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
603,513
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.އިހަވަންދޫ
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
219,765
-
-
ހއ.އުތީމު
15,114,755
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހއ.އުތީމު
ހއ.އުތީމު މަދުރަސަތުއް ސުލްތާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޛަމް 4 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
87,240
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.އުތީމު
ހއ.އުތީމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
15,027,515
-
-
ހއ.އުލިގަމު
800,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ހއ.އުލިގަމު
ހއ.އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން
800,000
-
-
ހއ.ވަށަފަރު
2,788,094
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހއ.ވަށަފަރު
ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
އަލަށްފަށާ
1,900,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ވަށަފަރު
ހއ.ވަށަފަރު ނެރު ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
888,094
-
-
ހއ.މާރަންދޫ
750,399
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.މާރަންދޫ
ހއ.މާރަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
750,399
-
-
ހއ.މުރައިދޫ
125,325
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހއ.މުރައިދޫ
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ރިޓެންޝަން
93,514
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.މުރައިދޫ
ހއ.މުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
31,811
-
-
ހއ.ފިއްލަދޫ
16,123,314
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.ފިއްލަދޫ
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
369,365
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ފިއްލަދޫ
ހއ.ފިއްލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
15,753,949
-
-
ހއ.ދިއްދޫ
18,754,722
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ
1,686,875
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
985,429
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
1,839,239
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ހެދުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
8,542,421
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
424,535
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ރިޓެންޝަން
5,276,223
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ދިއްދޫ
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
7,825,901
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ދިއްދޫ
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
78,083,966
-
-
ހއ.ތަކަންދޫ
2,124,967
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ހއ.ތަކަންދޫ
ހއ.ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން.
އަލަށްފަށާ
1,125,900
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހއ.ތަކަންދޫ
ހއ.ތަކަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
999,067
-
-
ހއ.ތުރާކުނު
4,803,218
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހއ.ތުރާކުނު
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
އަލަށްފަށާ
1,900,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ހއ.ތުރާކުނު
ހއ.ތުރާކުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯރެޓަރީ އަދި ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމެއް ހެދުން.
އަލަށްފަށާ
1,125,900
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއ.ތުރާކުނު
ހއ.ތުރާކުނު ބަނދަރު ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ
1,177,318
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހއ.ތުރާކުނު
ހއ.ތުރާކުނު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ
46,396,942
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން
ރިޓެންޝަން
245,356
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
492,453
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހދ.ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
45,659,133
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
46,558,910
-
-
ހދ.ހިރިމަރަދޫ
2,250,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
750,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ހިރިމަރަދޫ
ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ހދ.ނައިވާދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
9,843,629
ހދ.ނެއްލައިދޫ
688,908
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހދ.ނެއްލައިދޫ
ހދ.ނެއްލައިދޫ 3 ކުލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
88,908
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ނެއްލައިދޫ
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
724,792
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
724,792
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ހދ.ނޭކުރެންދޫ
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
15,877,108
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
1,223,225
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
623,225
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
20,267,306
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
9,603,879
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
53,140,584
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
20,454,641
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
911,557
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
54,358
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
857,199
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަމް
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހދ.ކުރިނބީ
1,626,466
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުރިނބީ
ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
1,610,219
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ހދ.ކުރިނބީ
ހދ.ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ
16,247
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
124,242,614
-
34,067,066
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީހާއި ޢިމާރާތް (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި)
ހިނގަމުންދާ
9,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ
1,482,663
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
2,032,966
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
2,257,239
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
669,365
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް)
ހިނގަމުންދާ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
12,334,138
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
34,067,066
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށީ ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
2,171,851
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ޤާއިމްކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ
92,594,392
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
13,883,940
-
ހދ.ކުމުންދޫ
1,721,687
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ކުމުންދޫ
ހދ.ކުމުންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
761,032
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ކުމުންދޫ
ހދ.ކުމުންދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
960,655
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ
728,329
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ވައިކަރަދޫ
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
728,329
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ
5,929,447
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހދ.މަކުނުދޫ
ހދ.މަކުނުދޫ 10 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
1,986,338
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.މަކުނުދޫ
ހދ.މަކުނުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
143,109
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ހދ.މަކުނުދޫ
މަސްވެރިންނަށް ދުރުނޫން ހިސާބަކުން އައިސް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ހދ.މަކުނުދޫ
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ
800,000
-
-
ހދ.ފިނޭ
3,191,308
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހދ.ފިނޭ
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,191,308
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ފިނޭ
ހދ.ފިނޭގައި ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހދ.ފިނޭ
ހދ.ފިނޭ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
500,000
-
-
ށ.ނަރުދޫ
1,620,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ށ.ނަރުދޫ
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ
1,620,000
-
-
ށ.ޅައިމަގު
124,916
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ށ.ޅައިމަގު
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ފާޚާނާ
ރިޓެންޝަން
124,916
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު
11,853,565
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.ކަނޑިތީމު
ށ.ކަނޑިތީމު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
59,291
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ށ.ކަނޑިތީމު
ށ.ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
11,794,274
-
-
ށ.ކޮމަންޑޫ
24,299,969
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ށ.ކޮމަންޑޫ
ށ.ކޮމަންޑޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
83,304
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.ކޮމަންޑޫ
ށ.ކޮމަންޑޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
55,052
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ށ.ކޮމަންޑޫ
ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން އަދި ތޮށިލުން
ހިނގަމުންދާ
11,837,113
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ށ.ކޮމަންޑޫ
ށ.ކޮމަންޑޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ށ.ކޮމަންޑޫ
ށ.ކޮމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
5,000,000
-
-
ށ.މަރޮށި
607,465
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.މަރޮށި
ށ.މަރޮށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
7,465
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ށ.މަރޮށި
ށ.މަރޮށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ށ.މާއުނގޫދޫ
1,702,226
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ށ.މާއުނގޫދޫ
ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,702,226
-
-
ށ.މިލަންދޫ
6,580,294
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ށ.މިލަންދޫ
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތާއި ހޯލް
ރިޓެންޝަން
2,646,276
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ށ.މިލަންދޫ
ށ.މިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
116,979
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.މިލަންދޫ
ށ.މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,008,560
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ށ.މިލަންދޫ
ށ.މިލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
2,808,479
-
-
ށ.ފީވައް
13,505,910
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ށ.ފީވައް
ށ.ފީވަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
13,470,940
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ށ.ފީވައް
ށ.ފީވަށް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
34,970
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ށ.ފީވައް
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ
107,835,626
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.ފުނަދޫ
ށ.ފުނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
49,408
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ށ.ފުނަދޫ
ށ.ފުނަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
19,101,856
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ށ.ފުނަދޫ
ށ.ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ޤާއިމްކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ
88,684,362
-
-
ށ.ފޭދޫ
1,166,060
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.ފޭދޫ
ށ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ށ.ފޭދޫ
ށ.ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
166,060
-
-
ށ.ފޯކައިދޫ
124,695
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ށ.ފޯކައިދޫ
ށ.ފޯކައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
124,695
-
-
ނ.ހެނބަދޫ
10,222,633
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.ހެނބަދޫ
ނ.ހެނބަދޫގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.ހެނބަދޫ
ނ.ހެނބަދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ
722,633
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ހެނބަދޫ
ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ
8,000,000
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ
8,294,073
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ނ.ހޮޅުދޫ
ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަސް އަކަށް ބަދަލު ކުރުން
ރިޓެންޝަން
450,358
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.ހޮޅުދޫ
ނ.ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
2,141,540
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ހޮޅުދޫ
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
5,702,175
-
-
ނ.ޅޮހި
100,620
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނ.ޅޮހި
ނ.ޅޮހި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
100,620
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނ.ޅޮހި
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ނ.ކުޑަފަރި
307,461
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.ކުޑަފަރި
ނ.ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
307,461
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
543,618
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ރިޓެންޝަން
248,551
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
252,753
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
42,314
-
-
ނ.ވެލިދޫ
252,784
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ވެލިދޫ
ނ.ވެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
252,784
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ވެލިދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ވެލިދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1) (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
49,604,773
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.ވެލިދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.ވެލިދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ނ.މަނަދޫ
8,649,543
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.މަނަދޫ
ނ.މަނަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
88,197
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.މަނަދޫ
ނ.މަނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 11 ގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ
8,561,346
-
-
ނ.މާޅެންދޫ
141,163
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.މާޅެންދޫ
ނ.މާޅެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
14,395
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނ.މާޅެންދޫ
ނ.މާޅެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
126,768
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.މާޅެންދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.މާޅެންދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނ.މާޅެންދޫ
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ނ.މާފަރު
1,137,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.މާފަރު
ނ.މާފަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
267,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.މާފަރު
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
870,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.މާފަރު
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.މާފަރު
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ނ.މިލަދޫ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.މިލަދޫ
ނ.މިލަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ނ.ފޮއްދޫ
981,536
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނ.ފޮއްދޫ
ނ.ފޮއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
981,536
-
-
ނ.ލަންދޫ
14,829,954
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ނ.ލަންދޫ
ނ.ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
74,067
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ލަންދޫ
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
14,755,887
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ލަންދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
9,350,000
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
2,830,422
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,050,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
1,780,422
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ހުޅުދުއްފާރު
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1) (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ
13,564,464
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރ.ރަސްމާދޫ
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ރިޓެންޝަން
182,534
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.ރަސްމާދޫ
ރ.ރަސްމާދޫގައި ބަށިކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
93,954
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ރަސްމާދޫ
ރ.ރަސްމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
13,287,976
-
-
ރ.ރަސްގެތީމު
853,613
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.ރަސްގެތީމު
ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
692,393
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.ރަސްގެތީމު
ރ.ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
161,220
-
-
ރ.އަނގޮޅިތީމު
1,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.އަނގޮޅިތީމު
ރ.އަނގޮޅިތީމުގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.އަނގޮޅިތީމު
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.އަލިފުށި
3,869,881
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.އަލިފުށި
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
75,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.އަލިފުށި
ރ.އަލިފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
3,794,881
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ
13,615,836
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.އިންނަމާދޫ
ރ.އިންނަމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
13,615,836
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.އިންނަމާދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.އިންނަމާދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.އިންނަމާދޫ
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ
40,337,967
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރ.އިނގުރައިދޫ
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
334,179
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.އިނގުރައިދޫ
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
42,579
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.އިނގުރައިދޫ
ރ.އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
29,961,209
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.އިނގުރައިދޫ
ރ.އިނގުރައިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ
10,000,000
-
-
ރ.އުނގޫފާރު
23,465,550
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ރ.އުނގޫފާރު
ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހެދުން.
އަލަށްފަށާ
3,786,368
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.އުނގޫފާރު
ރ.އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
42,579
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.އުނގޫފާރު
ރ.އުނގޫފާރު މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
9,675,481
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.އުނގޫފާރު
ރ.އުނގޫފާރުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
220,075
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.އުނގޫފާރު
ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
9,741,047
-
-
ރ.ވަންދޫ
7,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ވަންދޫ
ރ.ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ނިޒާމުގެ ބާޖު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
7,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ވަންދޫ
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.ވާދޫ
950,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.ވާދޫ
ރ.ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
950,000
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި
7,677,316
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.މަޑުއްވަރި
ރ.މަޑުއްވަރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
352,816
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.މަޑުއްވަރި
ރ.މަޑުއްވަރީ ގައި 50 ފްލެޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
ރ.މާކުރަތު
19,435,144
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.މާކުރަތު
ރ.މާކުރަތު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
70,394
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.މާކުރަތު
ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށިލުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
4,561,829
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.މާކުރަތު
ރ.މާކުރަތުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
14,802,921
-
-
ރ.މީދޫ
13,015,286
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރ.މީދޫ
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް (ރ.މީދޫ)
ރިޓެންޝަން
340,228
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.މީދޫ
ރ.މީދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
77,169
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.މީދޫ
ރ.މީދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
9,514,266
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.މީދޫ
ރ.މީދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް އެޅުން
ރިޓެންޝަން
3,083,623
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.މީދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.ދުވާފަރު
15,648,635
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރ.ދުވާފަރު
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިޔަމް
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ރ.ދުވާފަރު
ރ.ދުވާފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
529,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރ.ދުވާފަރު
ރ.ދުވާފަރު މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
11,677,215
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ރ.ދުވާފަރު
ރ.ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް
ހިނގަމުންދާ
1,442,420
-
-
ބ.ހިތާދޫ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ހިތާދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ބ.ކަމަދޫ
510,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ކަމަދޫ
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
510,000
-
-
ބ.ކިހާދޫ
715,202
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ބ.ކިހާދޫ
ބ.ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
715,202
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލު
43,200
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ކުޑަރިކިލު
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
30,000
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ބ.ކުޑަރިކިލު
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ
13,200
-
-
ބ.ކެންދޫ
1,366,649
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.ކެންދޫ
ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
1,366,649
-
-
ބ.އޭދަފުށި
29,291,417
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ބ.އޭދަފުށި
ބ.އޭދަފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
50,779
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.އޭދަފުށި
ބ.އޭދަފުށި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
14,591,638
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.އޭދަފުށި
ބ.އޭދަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
14,649,000
-
-
ބ.ފުޅަދޫ
913,329
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.ފުޅަދޫ
ބ.ފުޅަދޫ ޖެޓީ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
663,329
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ފުޅަދޫ
ބ.ފުޅަދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
250,000
-
-
ބ.ފެހެންދޫ
1,810,329
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ބ.ފެހެންދޫ
ބ.ފެހެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޢިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,147,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.ފެހެންދޫ
ބ.ފެހެންދޫ ޖެޓީ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
662,829
-
-
ބ.ދޮންފަނު
1,646,100
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ބ.ދޮންފަނު
ބ.ދޮންފަނުގައި ފުޓްސެލްދަނޑެއް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ބ.ދޮންފަނު
ބ.ދޮންފަނު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
146,100
-
-
ބ.ތުޅާދޫ
3,710,153
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ބ.ތުޅާދޫ
ބ.ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
700,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ބ.ތުޅާދޫ
ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
3,010,153
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ތުޅާދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ތުޅާދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1) (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ބ.ގޮއިދޫ
829,219
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ގޮއިދޫ
ބ.ގޮއިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
829,219
-
-
ޅ.ހިންނަވަރު
15,105,197
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޅ.ހިންނަވަރު
ޅ.ހިންނަވަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާޢިމާރާތް ހެދުން
ރިޓެންޝަން
400,913
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ޅ.ހިންނަވަރު
ޅ.ހިންނަވަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
55,284
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.ހިންނަވަރު
ޅ.ހިންނަވަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޯނެންޓް)
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-
ޅ.ނައިފަރު
34,921,731
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޅ.ނައިފަރު
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
ހިނގަމުންދާ
2,987,829
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ޅ.ނައިފަރު
ޅ.ނައިފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
112,401
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.ނައިފަރު
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
6,981,572
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.ނައިފަރު
ޅ.ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
10,190,929
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.ނައިފަރު
ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޅ.ނައިފަރު
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޅ.ނައިފަރު
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ޅ.ނައިފަރު
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ
2,004,713
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ޅ.ކުރެންދޫ
ޅ.ކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
24,945
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.ކުރެންދޫ
ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
1,979,768
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
1,090,797
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
249,785
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
ޅ.އޮޅުވެލިފުށީގައި 1 ގެ އެޅުން
ހިނގަމުންދާ
841,012
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި
2,789,543
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.ހިންމަފުށި
އައްސޭރި ޖަލުގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ހިންމަފުށި
ކ.ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން
2,189,543
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ހިންމަފުށި
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ހިންމަފުށި
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ކ.ހުރާ
1,006,722
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ކ.ހުރާ
ކ.ހުރާ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,006,722
-
-
ކ.ކާށިދޫ
61,705,973
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.ކާށިދޫ
ކ.ކާށިދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ
26,294,021
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ކާށިދޫ
ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
9,835,576
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ކާށިދޫ
ކ.ކާށިދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
25,576,376
-
-
ކ.މަނިޔަފުށި
74,984
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ކ.މަނިޔަފުށި
މަނިޔަފުށީގައި ފީލްޑް ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމުކުރުން (މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން - ފިޔަވަހި 4)
ހިނގަމުންދާ
74,984
-
-
ކ.މާފުށި
16,042,403
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.މާފުށި
އާމަރީއެއް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.މާފުށި
މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,200,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.މާފުށި
މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,500,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.މާފުށި
މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ
8,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.މާފުށި
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ ތަނެއް ޤައިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
272,067
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ކ.މާފުށި
ކ.މާފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
70,336
-
-
ކ.ދިއްފުށި
548,650
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކ.ދިއްފުށި
ކ.ދިއްފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
153,314
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ކ.ދިއްފުށި
ކ.ދިއްފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
395,336
-
-
ކ.ތިލަފުށި
77,582,197
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ތިލަފުށި
ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ
37,008,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ތިލަފުށި
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ހިނގަމުންދާ
40,574,197
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ކ.ތިލަފުށި
އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ
4,217,677
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކ.ތުލުސްދޫ
ކ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލް ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
251,677
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ކ.ތުލުސްދޫ
ކ.ތުލުސްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
276,783
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ތުލުސްދޫ
ކ.ތުލުސްދޫ ޖެޓީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ
3,689,217
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ތުލުސްދޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ތުލުސްދޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ތުލުސްދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ތުލުސްދޫ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ކ.ގާފަރު
2,165,997
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކ.ގާފަރު
ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
ރިޓެންޝަން
376,335
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ގާފަރު
ކ.ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
1,789,662
-
-
ކ.ގުރައިދޫ
4,220,128
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
41,519
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
1,763,187
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ރިޓެންޝަން
931,283
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,262,280
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
221,859
-
-
އއ.ހިމަންދޫ
2,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އއ.ހިމަންދޫ
އއ.ހިމަންދޫ ޖެޓީ
އަލަށްފަށާ
2,000,000
-
-
އއ.ރަސްދޫ
17,160,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އއ.ރަސްދޫ
އއ.ރަސްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
8,250,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އއ.ރަސްދޫ
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
8,910,000
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
215,678
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ މަދަރުސާ 6 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
215,678
-
-
އއ.އުކުޅަސް
11,129,999
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އއ.އުކުޅަސް
އއ.އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ
11,129,999
-
-
އއ.މަތިވެރި
10,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އއ.މަތިވެރި
އއ.މަތިވެރި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އއ.މަތިވެރި
އއ.މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާޢިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
10,000,000
-
-
އއ.މާޅޮސް
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އއ.މާޅޮސް
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
އއ.ތޮއްޑޫ
350,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އއ.ތޮއްޑޫ
އއ.ތޮއްޑޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ
350,000
-
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ
17,328,548
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އދ.ހަންޏާމީދޫ
އދ.ހަންޏާމީދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
17,328,548
-
-
އދ.ކުނބުރުދޫ
265,895
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އދ.ކުނބުރުދޫ
އދ.ކުނބުރުދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
265,895
-
-
އދ.އޮމަދޫ
15,298,542
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އދ.އޮމަދޫ
އދ.އޮމަދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
15,298,542
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އދ.އޮމަދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ
27,113,473
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އދ.މަހިބަދޫ
އދ.މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
800,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.މަހިބަދޫ
އދ.މަހިބަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
9,752,923
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.މަހިބަދޫ
އދ.މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
16,560,550
-
-
އދ.މަންދޫ
1,901,696
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
އދ.މަންދޫ
އދ.މަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.މަންދޫ
އދ.މަންދޫ ޖެޓީ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
701,696
-
-
އދ.މާމިގިލި
33,355,280
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އދ.މާމިގިލި
އދ.މާމިގިލި 3 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
12,293,309
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އދ.މާމިގިލި
އދ.މާމިގިލި ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
750,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އދ.މާމިގިލި
އދ.މާމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
20,311,971
-
-
އދ.ފެންފުށި
1,422,438
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.ފެންފުށި
އދ.ފެންފުށި ކަނޑުތޮށިލުން
ރިޓެންޝަން
1,422,438
-
-
އދ.ދަނގެތި
21,534,560
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.ދަނގެތި
އދ.ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
17,895,263
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އދ.ދަނގެތި
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,639,297
-
-
އދ.ދިއްދޫ
664,440
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އދ.ދިއްދޫ
އދ.ދިއްދޫ ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން
ހިނގަމުންދާ
664,440
-
-
ވ.ރަކީދޫ
1,859,906
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ވ.ރަކީދޫ
ވ.ރަކީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވ.ރަކީދޫ
ވ.ރަކީދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ
659,906
-
-
ވ.ކެޔޮދޫ
10,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވ.ކެޔޮދޫ
ވ.ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އަލަށްފަށާ
10,000,000
-
-
ވ.ފުލިދޫ
1,177,636
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވ.ފުލިދޫ
ވ.ފުލިދޫ ޖެޓީ
ހިނގަމުންދާ
677,636
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ވ.ފުލިދޫ
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ވ.ފުލިދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ވ.ފެލިދޫ
1,600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ވ.ފެލިދޫ
ވ.ފެލިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,600,000
-
-
ވ.ތިނަދޫ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ވ.ތިނަދޫ
ވ.ތިނަދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ވ.ތިނަދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މ.ރަތްމަންދޫ
680,436
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މ.ރަތްމަންދޫ
މ.ރަތްމަންދޫ ޖެޓީ
އެވޯޑްކުރެވިފައި
680,436
-
-
މ.ކޮޅުފުށި
29,837
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މ.ކޮޅުފުށި
މ.ކޮޅުފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
29,837
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މ.ކޮޅުފުށި
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މ.ކޮޅުފުށި
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މ.މަޑުއްވަރި
214,557
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މ.މަޑުއްވަރި
މ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން
214,557
-
-
މ.މުލައް
9,066,224
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މ.މުލައް
މ.މުލައް ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
66,224
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މ.މުލައް
މ.މުލަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
9,000,000
-
-
މ.މުލި
3,485,697
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މ.މުލި
މ.މުލީ ބިން ހިއްކުން
ރިޓެންޝަން
3,485,697
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މ.މުލި
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މ.ދިއްގަރު
4,799,153
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މ.ދިއްގަރު
މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
221,984
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މ.ދިއްގަރު
މ.ދިއްގަރު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
70,902
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މ.ދިއްގަރު
މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
1,848,482
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މ.ދިއްގަރު
މ.ދިއްގަރުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
2,657,785
-
-
ފ.ނިލަންދޫ
142,430,009
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް (ފ.ނިލަންދޫ)
އެވޯޑްކުރެވިފައި
4,915,723
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
365,966
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
41,254
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
25,941,986
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓް ޤާއިމުކުރުން (ބިން ހިއްކުމާއެކު)
ހިނގަމުންދާ
100,908,794
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.ނިލަންދޫ
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
10,256,286
-
-
ފ.ބިލެއްދޫ
20,597,960
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ފ.ބިލެއްދޫ
ފ.ބިލެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
94,561
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފ.ބިލެއްދޫ
ފ.ބިލެއްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
7,496,186
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.ބިލެއްދޫ
ފ.ބިލެއްދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
13,007,213
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.ބިލެއްދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ
2,936,890
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
498,585
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
1,838,305
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
600,000
-
-
ފ.ފީއަލި
12,568,124
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފ.ފީއަލި
ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
487,996
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ފ.ފީއަލި
ފ.ފީއަލީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
14,363
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.ފީއަލި
ފ.ފީއަލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
12,065,765
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފ.ފީއަލި
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ފ.ދަރަނބޫދޫ
858,445
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފ.ދަރަނބޫދޫ
ފ.ދަނރަބޫދޫ ނެރު ފުންކުރުން
ހިނގަމުންދާ
697,910
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފ.ދަރަނބޫދޫ
ފ.ދަރަބޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ސައުދީ ޕްރިންސް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
ރިޓެންޝަން
160,535
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފ.ދަރަނބޫދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ދ.ހުޅުދެލި
2,239,966
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދ.ހުޅުދެލި
ދ.ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
2,239,966
-
-
ދ.ރިނބުދޫ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދ.ރިނބުދޫ
ދ.ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ
600,000
-
-
ދ.ބަނޑިދޫ
46,173
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ދ.ބަނޑިދޫ
ދ.ބަނޑިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
46,173
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
20,168,212
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
3,570,352
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް
އެވޯޑްކުރެވިފައި
6,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން
ރިޓެންޝަން
2,673,360
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކުނި އަންދާ މެޝިން ބެހެއްޓުން
ރިޓެންޝަން
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ
4,374,387
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދ.މާއެނބޫދޫ
ދ.މާއެނބޫދޫ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
230,190
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ދ.މާއެނބޫދޫ
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,644,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދ.މާއެނބޫދޫ
ދ.މާއެނބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,077,628
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދ.މާއެނބޫދޫ
ދ.މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,422,569
-
-
ދ.މީދޫ
7,324,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދ.މީދޫ
ދ.މީދޫގައި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
7,324,500
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދ.މީދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ހިރިލަންދޫ
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ތ.ބުރުނި
300,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ބުރުނި
ތ.ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
300,000
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ
2,648,433
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތ.ކަނޑޫދޫ
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް
އަލަށްފަށާ
2,250,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ކަނޑޫދޫ
ތ.ކަނޑޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
398,433
-
-
ތ.ކިނބިދޫ
287,979
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ކިނބިދޫ
ތ.ކިނބިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
287,979
-
-
ތ.އޮމަދޫ
103,773
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތ.އޮމަދޫ
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
103,773
-
-
ތ.ވަންދޫ
2,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ވަންދޫ
ތ.ވަންދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,400,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ވަންދޫ
ތ.ވަންދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
ތ.ވިލުފުށި
1,659,583
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.ވިލުފުށި
ތ.ވިލުފުށި މަގުހެދުން
ރިޓެންޝަން
1,659,583
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.ވިލުފުށި
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.ވިލުފުށި
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ
422,681
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތ.ވޭމަންޑޫ
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
259,278
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ވޭމަންޑޫ
ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
163,403
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ވޭމަންޑޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ވޭމަންޑޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި
53,002,510
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތ.މަޑިފުށި
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
3,150,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.މަޑިފުށި
ތ.މަޑިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
166,713
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.މަޑިފުށި
ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
48,212,864
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.މަޑިފުށި
ތ.މަޑިފުށި ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,172,933
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.މަޑިފުށި
ތ.މަޑިފުށިގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
300,000
-
-
ތ.ދިޔަމިގިލި
6,634,849
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ތ.ދިޔަމިގިލި
ތ.ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
ރިޓެންޝަން
213,238
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ދިޔަމިގިލި
ތ.ދިޔަމިގިލި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
800,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ދިޔަމިގިލި
ތ.ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,426,865
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ތ.ދިޔަމިގިލި
ތ.ދިޔަމިގިލި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
4,194,746
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި
3,158,020
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތ.ތިމަރަފުށި
ތ.އޭ.އީ.ސީ. ހޯލް
ރިޓެންޝަން
167,414
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ތިމަރަފުށި
ތ.ތިމަރަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
212,214
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތ.ތިމަރަފުށި
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
2,778,392
-
-
ތ.ގާދިއްފުށި
500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ގާދިއްފުށި
ތ.ގާދިއްފުށީގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
500,000
-
-
ތ.ގުރައިދޫ
59,067,499
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ތ.ގުރައިދޫ
ތ.ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
67,258
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.ގުރައިދޫ
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
38,404,071
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތ.ގުރައިދޫ
ތ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ހިނގަމުންދާ
20,596,170
-
-
ލ.ހިތަދޫ
1,955,223
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ހިތަދޫ
ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
1,955,223
-
-
ލ.ކުނަހަންދޫ
143,733
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ލ.ކުނަހަންދޫ
ލ.ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
143,733
-
-
ލ.އިސްދޫ
91,558
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ލ.އިސްދޫ
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް - ފޭސް 2
ރިޓެންޝަން
91,558
-
-
ލ.މާބައިދޫ
10,210,839
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ލ.މާބައިދޫ
ލ.މާބައިދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
18,591
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.މާބައިދޫ
ލ.މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
10,192,248
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ލ.މާބައިދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ލ.މާވަށް
20,526,813
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ލ.މާވަށް
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ
2,591,569
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ލ.މާވަށް
ލ.މާވަށު ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
68,787
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ލ.މާވަށް
ލ.މާވަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
17,866,457
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ލ.މާވަށް
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ލ.މާމެންދޫ
1,553,025
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ލ.މާމެންދޫ
ލ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,553,025
-
-
ލ.މުންޑޫ
1,300,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ލ.މުންޑޫ
ލ.މުންޑޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,300,000
-
-
ލ.ފޮނަދޫ
34,421,411
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ލ.ފޮނަދޫ
ލ.ފޮނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
69,796
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ފޮނަދޫ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ލ.އެޓޯލް ލިންކް ރޯޑް (15Km) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ހިނގަމުންދާ
5,741,395
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ފޮނަދޫ
ލ.ފޮނަދޫ މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
14,640,379
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ފޮނަދޫ
ލ.ފޮނަދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ހެދުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި
6,375,920
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ލ.ފޮނަދޫ
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ރިޓެންޝަން
4,713,921
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ލ.ފޮނަދޫ
ލ.ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
2,880,000
-
-
ލ.ދަނބިދޫ
1,037,913
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ލ.ދަނބިދޫ
ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް
ރިޓެންޝަން
215,678
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ދަނބިދޫ
ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
822,235
-
-
ލ.ގަން
31,150,473
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ލ.ގަން
ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 20 ޓަނުގެ މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން
852,473
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ލ.ގަން
ލ.ގަން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ގަން
ލ.ގަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 200 ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ)
އަލަށްފަށާ
29,298,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ގަން
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ގަން
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ
490,349
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ނިލަންދޫ
ގއ.ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
341,557
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގއ.ނިލަންދޫ
ގއ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
148,792
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
18,107,283
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
126,920
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުތޮށި ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
17,980,363
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ
2,633,064
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ކޮނޑޭ
ގއ.ކޮނޑޭ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
1,200,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ކޮނޑޭ
ގއ.ކޮނޑޭ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
1,433,064
-
-
ގއ.ކޮލަމާފުށި
43,639
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ކޮލަމާފުށި
ގއ.ކޮލަމާފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
43,639
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.ކޮލަމާފުށި
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.ކޮލަމާފުށި
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1) (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގއ.ވިލިނގިލި
50,256,419
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ
1,452,200
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
8,386,991
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.ވިލިނގިލި މަގުހެދުން
ހިނގަމުންދާ
1,745,656
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.ވިލިނގިލީގައި 1 ގެ އާއި އެއްކޮޓަރި ހެދުން
އަލަށްފަށާ
1,171,572
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.ވިލިނގިލި
ގއ.ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަޙައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
37,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
259,983
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގއ.ވިލިނގިލި
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
7,072,981
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގއ.ވިލިނގިލި
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގއ.މާމެންދޫ
8,819,365
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.މާމެންދޫ
ގއ.މާމެންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
69,365
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.މާމެންދޫ
ގއ.މާމެންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
8,750,000
-
-
ގއ.ދާންދޫ
11,420,663
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ދާންދޫ
ގއ.ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
85,645
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.ދާންދޫ
ގއ.ދާންދޫގެ ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ
11,000,000
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ގއ.ދާންދޫ
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން
335,018
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ
1,740,294
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ދެއްވަދޫ
ގއ.ދެއްވަދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
63,875
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގއ.ދެއްވަދޫ
ގއ.ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,676,419
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި
21,418,875
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގއ.ގެމަނަފުށި
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގއ.ގެމަނަފުށި
ގއ.ގެމަނަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
20,818,875
-
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
2,213,258
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސުކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ހިނގަމުންދާ
1,713,258
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ގދ.ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގދ.ނަޑެއްލާ
147,223
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ނަޑެއްލާ
ގދ.ނަޑެއްލާ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
113,875
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ގދ.ނަޑެއްލާ
ގދ.ނަޑެއްލާ ސަހަރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން
33,348
-
-
ގދ.ރަތަފަންދޫ
640,426
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ރަތަފަންދޫ
ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
640,426
-
-
ގދ.ވާދޫ
558,317
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ވާދޫ
ގދ.ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
363,435
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގދ.ވާދޫ
ގދ.ވާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ސައުދީ ޕްރިންސް - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
ރިޓެންޝަން
194,882
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގދ.ވާދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގދ.މަޑަވެލި
56,950,870
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
31,546
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ
ހިނގަމުންދާ
18,457,312
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
19,208,900
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,223,597
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
16,029,515
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.މަޑަވެލި
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.މަޑަވެލި
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.މަޑަވެލި
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ގދ.މާވަރުލު
53,970,000
-
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ގދ.މާވަރުލު
މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ
53,970,000
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
31,810,082
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން
ރިޓެންޝަން
126,920
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
333,653
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
10,549,509
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބިން ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ
20,800,000
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ
2,683,794
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ފިޔޯރީ
ގދ.ފިޔޯރީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
93,574
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ގދ.ފިޔޯރީ
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
2,590,220
-
-
ގދ.ތިނަދޫ
42,783,308
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން
320,527
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
1,895,362
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން (އައުޓްޑޯ ޖިމް-ތިނަދޫ ދެކުނު)
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ހިނގަމުންދާ
8,551,050
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ ބިންހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން
2,191,929
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ މަގުހެދުން
ރިޓެންޝަން
2,418,504
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ
22,315,446
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގދ.ތިނަދޫ
ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ
3,090,490
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ
ކޮންސްޓްރަކްޝްން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
15,542,909
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގދ.ތިނަދޫ
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގދ.ގައްދޫ
20,621,097
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ގދ.ގައްދޫ
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި ޢިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ރިޓެންޝަން
1,285,539
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ގދ.ގައްދޫ
ގދ.ގައްދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
15,887
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ގައްދޫ
ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު (ދެވަނަ ފިޔަވަހި)
ހިނގަމުންދާ
16,689,216
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.ގައްދޫ
ގދ.ގައްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
521,038
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގދ.ގައްދޫ
ގދ.ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
2,109,417
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ގައްދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ގައްދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.ގައްދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ގދ.ގައްދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1) (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މާލެ ސިޓީ
642,505,676
575,112,480
142,624,878
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މާލެ ސިޓީ
ބަންޑާރަކޮށި 09 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
66,886,040
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މާލެ ސިޓީ
ބަންޑާރަކޮށި އެލް-ޝޭޕް ޢިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,575,000
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މާލެ ސިޓީ
ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އާމަރީ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
4,581,257
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މާލެ ސިޓީ
ކޯސްޓްގާރޑް ޢިމާރާތް
އަލަށްފަށާ
1,727,040
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ
5,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
ވީޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް
ހިނގަމުންދާ
1,500,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
ފިއުޝަން ސެންޓަރ - މާލެ
ހިނގަމުންދާ
2,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މާލެ ސިޓީ
ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ނެޓްވާރކް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ސިޓީ
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
35,742,496
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ސިޓީ
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ސިޓީ
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިމާރާތަށް 2 ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުން
ރިޓެންޝަން
450,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ސިޓީ
މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
1,534,597
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ސިޓީ
މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
-
-
30,840,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މާލެ ސިޓީ
މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
އަލަށްފަށާ
440,520
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ރެސްޕިރޭޓްރީ އަދި ޕަލްމޮނަރީ ޑިޕާޓްމަންޓް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
28,813,627
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
އީ.އާރު އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ
26,736,266
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
-
53,970,000
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ޔޫރޯ ރީނަލް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ވާރޑް
ހިނގަމުންދާ
22,675,361
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ޕީޑިއޭޓްރީކް އައިސީޔޫ އަދި އީ.އާރު
ހިނގަމުންދާ
6,509,700
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ނެޝަނަލް އޯތޮޕެޑިކް ސެންޓަރ ( ކެތު ލެބް)
އަލަށްފަށާ
12,464,625
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް.އެޗް.ސީ
އަލަށްފަށާ
5,854,977
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
އޯބީޖީ އީ.އާރު
އަލަށްފަށާ
12,638,026
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ މޭޖަރ މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެކްސަސަރީސް ހޯދުން
އަލަށްފަށާ
-
393,210,000
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ޓްވިން ކިއުބިކަލްސް
އަލަށްފަށާ
12,479,686
-
-
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މާލެ ސިޓީ
ޕްރައިވެޓް ރޫމްސް ޓްވިން ޝެއާރޑް ރޫމްސް
އަލަށްފަށާ
13,073,820
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މާލެ ސިޓީ
ވިލިމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,430,785
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
މާލެ ސިޓީ
މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ
45,050
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
-
-
96,784,878
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
464,256
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
އީސްޓް ކޯސްޓް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހިނގަމުންދާ
31,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
އެމް.އެޗް.އައި އެނެކްސް އަދި ލެބް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
38,189,265
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާރކިންގ ސިސްޓަމް
ހިނގަމުންދާ
30,059,207
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
29,999,940
127,932,480
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
4,046,252
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް (ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު)
ހިނގަމުންދާ
22,633,861
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލޭ މަގުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
21,564,262
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
ސަލްޓަންޕާކް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހިނގަމުންދާ
22,951,412
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4
ހިނގަމުންދާ
10,255,695
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ސްވިމިންގ އޭރިއާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން
80,125
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޓޯލް ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން
އަލަށްފަށާ
55,083,324
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ސިޓީ
މާލެ ސްޓޯމް ވޯޓާ ރިޒަވުއަރ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ
8,679,204
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ސިޓީ
މާލޭ 50 މެގަވޯޓު ޑީސަލް ޕަވަރ ޕްލާންޓް އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް - ޓްރާންސްމިޝަން ނެޓްވޯކް
ހިނގަމުންދާ
360,000
-
-
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
މާލެ ސިޓީ
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ
-
-
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ސިޓީ
12 ބުރި މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތް - ބިހުރޯޒް މިސްކިތް
އަލަށްފަށާ
-
-
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ސިޓީ
12 ބުރި މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތް - މަސްޖިދުލް އާދިލް
އަލަށްފަށާ
-
-
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ސިޓީ
މަސްޖިދް ބަހާއުއްދީން 5 ބުރި ޢިމާރާތް
އަލަށްފަށާ
15,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ ސިޓީ
ޒިކުރާ މިސްކިތް 10 ބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުން (ފައުންޑޭޝަންއާއި 3 ބުރި ފިނިޝިންގ ޕާކިންގ ފެސިލިޓީއާއިއެކު) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
އަލަށްފަށާ
17,280,000
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މާލެ ސިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
3,700,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މާލެ ސިޓީ
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
57,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ސިޓީ
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
55,618,307
ވިލިމާލެ
7,715,582
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ވިލިމާލެ
ކ.ވިލިނގިލި ހުޅަނގު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
7,715,582
-
-
ހުޅުމާލެ
478,308,578
257,266,424
2,000,000
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހިނގަމުންދާ
2,900,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ހުޅުމާލެ
ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ
3,373,809
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ހުޅުމާލެ
ސަނާ ޢިމާރާތް (7 ބުރީގެ ވަގުފް ޢިމާރާތް)
ހިނގަމުންދާ
5,000,000
7,822,448
2,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ހުޅުމާލެ
ކަރަންޓީން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
2,843,976
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,709,688
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލޭގައި ސިންތަޓިކް ޓްރެކް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ
725,081
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
246,600,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ހުޅުމާލެ
ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު (އިކުއިޓީ ކޮމްޕޯނަންޓް)
އަލަށްފަށާ
462,600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހުޅުމާލެ
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ
ކޮންސްޓްރަކްޝްން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ހުޅުމާލެ
އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
59,640,804
36,214,911
52,876,255
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
1,202,786
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި 500 ޖާގައިގެ ސިޑި ބަރިއެއް ހެދުން
ޓެންޑަރިންގ
900,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ
24,189,896
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ހިނގަމުންދާ
29,245,371
25,214,911
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ (ކުވައިތްފަންޑް - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
-
11,000,000
52,876,255
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - އޮރިއޯ ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
4,102,751
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
އަލަށްފަށާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
18,197,533
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
23,700,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ
14,155,945
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައްހެދުން (ފޭސް 2) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
ހިނގަމުންދާ
333,782
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - ޒޯން 7 (އަބޫދާބީ ފަންޑް- ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
ހިނގަމުންދާ
13,822,163
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ގްރާންޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް - (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ
77,203,171
66,534,148
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް
ރިޓެންޝަން
359,967
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން
596,747
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކޮމަން ރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ
5,709,795
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
667,888
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
66,534,148
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
6,270,669
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ސ.ހިތަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
55,598,105
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ސ.ހިތަދޫ
ސ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
8,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހިތަދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހިތަދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ
1,504,991
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސ.ހުޅުމީދޫ
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
1,504,991
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހުޅުމީދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) (ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ހުޅުމީދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް (ލޯން - ތަފްސީލް އެކިރަށްތަކުގައި)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ
1,038,064
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.ހުޅުދޫ
ސ.ހުޅުދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
426,913
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ސ.ހުޅުދޫ
ސ.ހުޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން
611,151
-
-
ސ.މަރަދޫ
13,367,846
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.މަރަދޫ
ސ.މަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
1,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.މަރަދޫ
ސ.މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
އަލަށްފަށާ
12,367,846
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ
343,018
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.މަރަދޫފޭދޫ
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
343,018
-
-
ސ.މީދޫ
7,518,823
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސ.މީދޫ
ސ.މީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ
7,283,176
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.މީދޫ
ސ.މީދޫގައި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
235,647
-
-
ސ.ފޭދޫ
33,294,275
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސ.ފޭދޫ
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރިޢިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް ޢިމާރާތް)
ހިނގަމުންދާ
4,221,900
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
ސ.ފޭދޫ
ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް)
ހިނގަމުންދާ
1,025,205
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ފޭދޫ
ސ.ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން
1,583,281
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސ.ފޭދޫ
ސ.ފޭދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އިކުއިޓީ ކޮމްޕޮނަންޓް)
ޓެންޑަރިންގ
14,649,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ސ.ފޭދޫ
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
11,814,889
-
-
ސ.ގަން
2,060,691
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ސ.ގަން
އޮފިސަރސް މެސް (ސ.ގަން)
ހިނގަމުންދާ
2,060,691
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު
15,700,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހުވަދުއަތޮޅު
ހުވަދު އަތޮޅު ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
15,700,000
-
-
ހުޅުމާލެ، ކ.ތިލަފުށި
500,000
-
-
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ހުޅުމާލެ، ކ.ތިލަފުށި
އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ގައްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ
259,983
7,072,981
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ގައްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު - ފޭސް 2 (އެގްޒިމް ބޭންކް/ޗައިނާ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ގައްދޫ، ގދ.މަޑަވެލި، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ތިނަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ސ.ހުޅުމީދޫ، ސ.ހިތަދޫ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހުޅުމާލެ، ގދ.ތިނަދޫ
-
15,542,909
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހުޅުމާލެ، ގދ.ތިނަދޫ
ކޮންސްޓްރަކްޝްން އޮފް 485 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހއ.ދިއްދޫ
78,083,966
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ހއ.ދިއްދޫ
ހދ އަދި ހއ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 396 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ތ.ވިލުފުށި
46,558,910
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ތ.ވިލުފުށި
ތ.ވިލުފުށި، އަދި ހދ އަތޮޅުގައި ޢިމާރާތްކުރާ 180 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
20,454,641
53,140,584
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ށ.ފީވަށް، ލ.މާވަށް، ނ.ޅޮހި، ހދ.ނޭކުރެންދޫ، ރ.އަނގޮޅިތީމު، ރ.އިންނަމާދޫ، ނ.މާޅެންދޫ
-
-
15,877,108
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ށ.ފީވަށް، ލ.މާވަށް، ނ.ޅޮހި، ހދ.ނޭކުރެންދޫ، ރ.އަނގޮޅިތީމު، ރ.އިންނަމާދޫ، ނ.މާޅެންދޫ
7 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ނ.ލަންދޫ، ބ.ހިތާދޫ، ޅ.އޮޅުވެލިފުށި، އއ.މާޅޮސް، ވ.ފުލިދޫ، ވ.ތިނަދޫ، މ.މުލި، ފ.ބިލެއްދޫ، ފ.ފީއަލި، ތ.ހިރިލަންދޫ، ގދ.މަޑަވެލި
9,350,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ނ.ލަންދޫ، ބ.ހިތާދޫ، ޅ.އޮޅުވެލިފުށި، އއ.މާޅޮސް، ވ.ފުލިދޫ، ވ.ތިނަދޫ، މ.މުލި، ފ.ބިލެއްދޫ، ފ.ފީއަލި، ތ.ހިރިލަންދޫ، ގދ.މަޑަވެލި
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ
-
-
-
ރ.ވަންދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
13,883,940
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރ.ވަންދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ރ.މީދޫ، ފ.ދަރަބޫދޫ، ހދ.ނައިވާދޫ، ލ.މާބައިދޫ، ދ.މީދޫ، އދ.އޮމަދޫ، ގދ.ވާދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ތިނަދޫ، ޅ.ނައިފަރު
-
-
9,843,629
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރ.މީދޫ، ފ.ދަރަބޫދޫ، ހދ.ނައިވާދޫ، ލ.މާބައިދޫ، ދ.މީދޫ، އދ.އޮމަދޫ، ގދ.ވާދޫ، ގއ.ވިލިނގިލި، ގދ.ތިނަދޫ، ޅ.ނައިފަރު
10 ރަށެއްގައި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
2,051,207
49,604,773
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
2,051,207
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ތ.ވޭމަންޑޫ
9,603,879
20,267,306
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ތ.ވޭމަންޑޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ތ.ވޭމަންޑޫ
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް (އައި.ޑީ.ބީ - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
23,700,000
-
18,197,533
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
-
-
55,618,307
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ގއ.ވިލިނގިލި، ހދ.ހަނިމާދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،
7,825,901
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ގދ.ތިނަދޫ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ތ.ވިލުފުށި، ގއ.ވިލިނގިލި، ހދ.ހަނިމާދޫ، ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން
އަލަށްފަށާ
-
-
-
އެކިރަށްތަކުގައި
214,082,537
163,238,185
239,849,952
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އެކިރަށްތަކުގައި
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ހިނގަމުންދާ
5,970,895
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އެކިރަށްތަކުގައި
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
25,998,138
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އެކިރަށްތަކުގައި
ސްކޫލްތަކުގައި އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އެކިރަށްތަކުގައި
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭއޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ
3,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އެކިރަށްތަކުގައި
ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް 10 ހެކްޓަރަށްވުރެ ބޮޑު 20 ފަޅު ހިއްކުން
އަލަށްފަށާ
107,940,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 45 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
-
-
87,082,317
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 45 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން (ޖީ.ސީ.އެފް - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
ހިނގަމުންދާ
619,008
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ
-
-
31,613,200
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
6,083,403
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހިނގަމުންދާ
15,400,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނެންޓް)
ހިނގަމުންދާ
10,727,794
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޕޮއިސްޑް)
ހިނގަމުންދާ
-
-
79,736,297
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޕޮއެސްޑް)
ހިނގަމުންދާ
-
50,464,500
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޯފިޑް ފޭސް 2 - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
10,546,421
112,773,685
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
4,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އެކިރަށްތަކުގައި
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ
-
-
15,420,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ބޭންގު އާލާކުރުމަށް ހެޗަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން (ފިޝް ފާރމިންގ)
ހިނގަމުންދާ
20,656,523
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ކަނދުފަތި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
5,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
އިމްޕޯޓްކުރާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ 5 ބާވަތެއް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން
ހިނގަމުންދާ
8,920,053
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
3,222,780
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ
169,620
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ފިޝް މީލް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ
4,500,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމަށް ޑިމޮންސްޓްރޭޝަން ފެންދޭނިޒާމް (ޑްރިޕްއިރިގޭޝަން) ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ
472,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން ޕްމޯޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށްދިނުން)
ހިނގަމުންދާ
484,040
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެކިރަށްތަކުގައި
އައު ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަން ތަޢާރަފު ކުރުން (ތުތި ބޯވަދިލަމަސް)
އަލަށްފަށާ
3,370,000
-
-
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury