މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
މަޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ލޯނު ދޭ ފަރާތް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސްޓެޓަސް
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ލޯނުގެ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
2,801,443,466
2,401,456,169
2,849,866,575
4,436,401,979
5,253,032,334
އެގްޒިމް ބޭންކް / ޗައިނާ
2,682,018,511
1,431,750,985
1,187,923,395
1,501,063,018
1,153,261,872
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
1,692,168,975
867,998,817
1,507,920,382
1,671,520,088
1,869,494,952
މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް
މާލެ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
262,449,478
261,058,800
127,932,480
159,915,600
245,203,920
އަބޫދާބީ ފަންޑް
-
11,107,152
90,983,940
249,811,920
294,378,294
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
އަލަށްފަށާ
-
-
77,100,000
231,300,000
269,850,000
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ރ.ވަންދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހިނގަމުންދާ
-
11,107,152
13,883,940
18,511,920
24,528,294
ކުވެއިތު ފަންޑް
22,509,783
105,620,564
151,347,411
334,476,575
342,906,100
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
-
76,755,000
115,132,500
230,265,000
268,642,500
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
22,509,783
28,865,564
25,214,911
67,369,175
19,000,000
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
-
-
11,000,000
36,842,400
55,263,600
ސަޢުދީ ފަންޑް
-
341,531,131
506,540,976
1,045,149,292
1,249,135,335
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
-
154,125,000
231,187,500
462,375,000
539,437,500
ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
-
123,300,000
246,600,000
431,550,000
431,550,000
އައި-ހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް
އިހަވަންދިއްޕޮޅު
އަލަށްފަށާ
-
-
-
122,470,816
244,941,633
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
-
36,437,531
28,753,476
28,753,476
33,206,202
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް
ގއ.ވިލިނގިލި، ގއ.ނިލަންދޫ، ގއ.މާމެންދޫ، ގއ.ދާންދޫ
ނިމިފައި
-
27,668,600
-
-
-
އޯޕެކް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް)
1,408,382
235,349,015
315,809,130
488,353,860
610,166,927
ޓާރމިނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެޓް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓް
ހުޅުލެ
ހިނގަމުންދާ
-
77,100,000
115,650,000
231,300,000
269,850,000
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
ސ.ހިތަދޫ
ހިނގަމުންދާ
-
14,659,475
37,780,672
40,906,400
36,174,429
އައުޓަރ އައިލަންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ސިސްޓަމްސް (އޮފިޑް ފޭސް 1)
ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ރ.ހުޅުދުއްފާރު، ގއ.ކޮލަމާފުށި، ގދ.ގައްދޫ
ހިނގަމުންދާ
-
74,688,360
49,604,773
65,024,773
116,091,634
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސްވަރޭޖް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޮފިޑް ފޭސް 2)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
1,408,382
68,901,180
112,773,685
151,122,687
188,050,864
އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް (އައި.ޑީ.ބީ)
86,171,661
110,202,540
76,251,866
123,208,826
139,205,170
ކަރަންޓީން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
-
1,137,590
2,843,976
14,219,878
22,751,804
ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާބަރސް
ހދ.ނޮޅިވަރަމް، ނ.މާފަރު، ނ.މާޅެންދޫ، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ނ.ވެލިދޫ، ރ.އިންނަމާދޫ، މ.ކޮޅުފުށި، ލ.ގަން، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ
83,848,358
89,777,595
53,140,584
49,301,642
-
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ކ.ހިންމަފުށި، ކ.ތުލުސްދޫ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ.ނައިފަރު، ތ.ވޭމަންޑޫ
ހިނގަމުންދާ
2,323,303
19,287,355
20,267,306
44,267,306
77,903,366
އެގްޒިމް ބޭންކް / އިންޑިޔާ
-
-
15,542,909
103,085,818
158,171,636
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯ އެގްރިކަލްޗުރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2,653,226
-
-
-
-
ޕޯސްޓް ސުނާމީ - އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
ނިމިފައި
2,653,226
-
-
-
-
ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ (އޭ.އެފް.ޑީ)
6,681,904
7,029,282
-
-
-
ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް
ލ.ގަން، ގދ.ތިނަދޫ، ރ.އުނގޫފާރު، ނ.މަނަދޫ
ނިމިފައި
6,681,904
7,029,282
-
-
-
އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.އައ.އައ.ބީ)
-
-
-
38,550,000
96,375,000
ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީ.އައި.ބީ)
-
57,865,500
50,464,500
222,330,000
247,995,000
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޕޮއެސްޑް)
އެކިރަށްތަކުގައި
ހިނގަމުންދާ
-
57,865,500
50,464,500
222,330,000
247,995,000
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury