މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ޑޮމެސްޓިކް
ޕްރޮޖެކްޓް ލޯން
ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް
ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ޖުމްލަ
ޖުމްލަ
3,662,903,767
2,849,866,575
570,954,728
3,705,612
7,087,430,682
2018
ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
98,878,394
-
-
-
98,878,394
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޕޮލިސް
24,449,447
-
-
-
24,449,447
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޤައުމީ ސަލާމަތް
29,841,000
-
-
-
29,841,000
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޕެނިޓެންޝަރީ
44,366,088
-
-
-
44,366,088
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
221,859
-
-
-
221,859
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރީހެބިލިޓޭޝަން
-
-
-
-
-
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުން
290,921,836
516,558,124
-
-
807,479,960
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ސިއްޙީ ދާއިރާ
156,830,258
516,558,124
-
-
673,388,382
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިޖްތިމާއީ ދާއިރާ
70,237,591
-
-
-
70,237,591
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކުޅިވަރު
63,853,987
-
-
-
63,853,987
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
114,887,669
-
56,838,138
-
171,725,807
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ޔުނިވަރސިޓީ
10,693,273
-
30,840,000
-
41,533,273
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
104,194,396
-
25,998,138
-
130,192,534
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
270,707,837
75,348,440
235,264,059
-
581,320,336
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކުނި ނައްތާލުން
142,366,851
-
47,033,200
-
189,400,051
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
69,573,577
11,000,000
52,876,255
-
133,449,832
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
58,767,409
-
-
-
58,767,409
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
64,348,440
135,354,604
-
199,703,044
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
558,557,490
454,460,675
87,082,317
-
1,100,100,482
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
438,825,461
20,267,306
-
-
459,092,767
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެން/ނަރުދަމާ
49,842,999
434,193,369
-
-
484,036,368
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ފެނުގެ ނިޒާމް
69,889,030
-
87,082,317
-
156,971,347
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
884,636,827
1,773,060,998
34,067,066
-
2,691,764,891
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބަނދަރު ހެދުން
463,396,015
53,140,584
34,067,066
-
550,603,665
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބްރިޖު އެޅުން
85,083,264
127,932,480
-
-
213,015,744
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ވައިގެ ބަނދަރު
336,157,548
1,591,987,934
-
-
1,928,145,482
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
96,638,006
7,822,448
17,000,000
3,705,612
125,166,066
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އޮފީސް ޢިމާރާތް
79,169,265
7,822,448
17,000,000
3,705,612
107,697,325
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
6,923,385
-
-
-
6,923,385
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކަސްޓަމްސް
10,545,356
-
-
-
10,545,356
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
782,589,813
22,615,890
-
-
805,205,703
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބޯހިޔާވަހިކަން
782,154,829
22,615,890
-
-
804,770,719
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ކަރަންޓް ނިޒާމް
434,984
-
-
-
434,984
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
23,375,257
-
122,505,615
-
145,880,872
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
23,375,257
-
122,505,615
-
145,880,872
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން
431,190,539
-
-
-
431,190,539
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މަގުހެދުން
216,938,607
-
-
-
216,938,607
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ބިން ހިއްކުން
214,251,932
-
-
-
214,251,932
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
53,520,099
-
-
-
53,520,099
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
53,520,099
-
-
-
53,520,099
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
އެހެނިހެން
57,000,000
-
18,197,533
-
75,197,533
2018
ވަނަ އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމަށް ކުރާ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury