މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
7,080,755,566
5,741,518,816
7,087,430,682
7,283,821,846
6,582,134,732
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2016
2015
2017
2018
2019
2020
2015
ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ ބެހިފައިވާ ގޮތް
އާއްމު ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
4,149,294,270
2,957,115,258
3,662,903,767
2,110,986,930
739,475,627
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2016
2015
2017
2018
2019
2020
2015
ވަނަ އަހަރު އާއްމު ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
1,574,794
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
4,090,774
48,055,523
3,700,000
9,400,000
9,700,000
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
11,534,522
2,957,859
221,859
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
30,344,301
16,726,993
5,445,010
2,719,645
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
109,470,091
22,211,228
519,600,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
105,964,506
74,721,723
96,727,040
42,733,082
23,735,424
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
33,453,039
59,471,673
51,319,216
47,295,621
23,016,235
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
357,280,866
244,958,064
104,194,396
29,256,282
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
5,000,000
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
15,434,514
13,580,602
10,693,273
1,903,945
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
1,128,100
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
90,407,227
29,397,661
9,313,501
439,372
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
36,925,883
4,497,012
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
185,422,238
444,097,548
197,531,282
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް
129,120,587
120,445,202
63,773,862
3,079,160
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,603,187,051
1,183,927,399
1,268,351,859
548,444,441
117,203,203
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
15,849,832
35,990,678
49,870,000
39,217,572
35,410,246
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
92,034,751
72,268,845
55,191,001
50,929,897
28,555,068
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
573,511,405
720,085,742
796,284,311
1,046,668,604
468,534,871
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
-
324,188
2,880,000
4,309,500
-
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
114,995,093
91,614,791
24,449,447
76,655,344
31,980,580
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
5,506,374
4,593,909
10,545,356
2,234,532
1,340,000
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
817,480,560
25,863,929
141,246,088
8,168,651
-
ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
2,801,443,466
2,401,456,169
2,849,866,575
4,436,401,979
5,253,032,334
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2016
2015
2017
2018
2019
2020
2015
ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
1,692,168,975
1,198,278,817
1,838,587,934
2,927,937,418
3,512,357,952
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
7,822,448
11,949,670
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
1,137,590
2,843,976
14,219,878
22,751,804
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
-
122,470,816
244,941,633
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,073,697,894
833,295,370
270,223,102
381,962,936
472,756,187
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
2,653,226
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
32,923,372
267,744,393
283,209,115
659,438,261
863,757,758
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-
101,000,000
447,180,000
318,423,000
136,467,000
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
129,851,951
379,002,109
570,954,728
731,695,519
589,626,771
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2016
2015
2017
2018
2019
2020
2015
ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
-
-
5,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
29,783,973
50,040,074
25,998,138
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
2,000,000
2,000,000
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
30,840,000
46,260,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
17,468,083
17,218,603
130,851,944
140,851,944
54,651,870
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
41,121
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
23,742,479
25,041,095
35,720,737
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
58,816,294
286,702,337
340,543,909
542,583,575
534,974,901
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
165,878
3,945,280
3,705,612
4,737,418
-
ޚަރަދު ބެހިފައި ވާގޮތް ބަލަން ބޭނުންވާ އަހަރު:
2016
2015
2017
2018
2019
2020
2015
ވަނަ އަހަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
-
2,008,396
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
1,936,884
3,705,612
4,737,418
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
165,878
-
-
-
-