ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
18,578,063,373
20,814,920,980
22,400,728,222
23,089,665,935
23,886,749,458
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
18,324,937,605
20,096,717,478
21,667,029,705
22,203,309,269
23,212,464,165
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
18,312,886,024
20,114,658,403
21,754,430,903
22,275,616,256
23,245,396,093
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
169,349,682
147,291,043
124,743,630
127,472,285
130,315,503
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(157,298,100)
(165,231,968)
(212,144,828)
(199,779,273)
(163,247,432)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
253,125,768
718,203,502
733,698,517
886,356,666
674,285,293
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
79,936,230
136,216,527
33,358,205
35,093,205
35,508,205
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
173,189,538
581,986,975
700,340,312
851,263,461
638,777,088
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
25,306,509,388
22,228,421,935
24,894,624,007
24,724,705,540
23,511,400,991
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
26,802,653,623
27,002,541,065
27,966,303,968
27,962,207,993
27,433,598,196
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
23,423,828,703
23,760,710,244
24,248,670,940
22,503,573,935
21,392,816,656
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
156,773,833
162,213,417
99,700,067
100,296,308
95,733,068
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
61,587,862
53,342,408
25,517,405
25,592,405
25,622,405
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
173,189,538
581,986,975
700,340,312
851,263,461
638,777,088
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ %0.1
-
-
24,248,671
22,503,574
21,392,817
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ޓްރާންސްފަރ އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,496,144,235)
(4,774,119,131)
(3,071,679,961)
(3,237,502,453)
(3,922,197,205)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން
(1,382,382,330)
(4,294,041,230)
(2,183,747,599)
(2,326,669,337)
(2,977,987,990)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
(377,000,000)
(855,103,621)
(893,544,242)
(931,878,868)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(113,761,905)
(103,077,901)
(32,828,741)
(17,288,874)
(12,330,347)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(6,728,446,015)
(1,413,500,954)
(2,493,895,785)
(1,635,039,605)
375,348,467
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
18,578,063,373
20,814,920,980
22,400,728,222
23,089,665,935
23,886,749,458
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
25,306,509,388
22,228,421,935
24,894,624,007
24,724,705,540
23,511,400,991
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(5,546,156,899)
(147,680,389)
(1,057,373,472)
(124,301,669)
1,980,929,895
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(6,728,446,015)
(1,413,500,954)
(2,493,895,785)
(1,635,039,605)
375,348,467
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,182,289,116
1,265,820,565
1,436,522,313
1,510,737,936
1,605,581,428
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
6,728,446,015
1,413,500,954
2,493,895,785
1,635,039,605
(375,348,467)
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
ކަނޑަން: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި
(1,382,382,330)
(4,294,041,230)
(2,183,747,599)
(2,326,669,337)
(2,977,987,990)
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ
-
(377,000,000)
(855,103,621)
(893,544,242)
(931,878,868)
ޓްރެޜަރީ ބިލް، ބޮންޑް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން ހޯދުމަށް / (ފިސްކަލް ރިޒާވްއަށް ޖަމާކުރާ)
5,080,018,462
3,578,100,096
2,485,604,344
213,784,475
(1,875,654,856)
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
157,298,100
165,231,968
212,144,828
199,779,273
163,247,432
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(113,761,905)
(103,077,901)
(32,828,741)
(17,288,874)
(12,330,347)
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury