މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، ދައުލަތަށް

ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ އިތުރުން، އޮފީސްތަކަށް ލިބުނު އަދި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަނޑު ބައިތައް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2016
2017
2018
2019
2020
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
21,722,635,161
23,424,440,969
25,480,699,624
27,748,423,517
29,309,253,052
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
13,293,027,889
14,595,288,942
16,300,988,766
16,717,132,184
17,700,388,447
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
2,487,360,434
2,741,617,221
3,029,642,048
3,181,124,151
3,340,180,358
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
3,264,253,693
3,401,923,663
4,156,246,721
3,969,778,204
4,243,437,123
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
152,967
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
23,390,569
85,037,068
59,376,894
79,305,374
76,275,247
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
2,215,903,167
2,125,650,845
2,962,485,432
2,765,824,814
2,971,154,032
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
1,072,450
921,650
925,200
925,200
925,200
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
491,669,612
649,894,827
570,964,382
544,692,920
595,782,172
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
532,064,928
540,419,273
562,494,813
579,029,895
599,300,472
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
6,248,800,396
6,767,744,997
7,459,324,913
7,834,198,092
8,306,651,027
ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
3,920,699,947
4,137,732,183
4,311,275,367
4,491,577,275
4,656,053,371
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
2,328,100,449
2,630,012,814
3,148,049,547
3,342,620,817
3,650,597,657
ރޯޔަލްޓީ
74,137,837
76,985,368
77,551,325
79,895,755
81,715,034
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
1,218,475,530
1,607,017,694
1,578,223,759
1,652,135,982
1,728,404,904
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
43,317,219
52,729,863
44,904,225
45,713,385
46,214,981
ގްރީން ޓެކްސް
623,070,526
682,992,675
757,340,554
783,894,132
813,637,329
އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ
537,502,407
704,006,262
648,159,437
686,911,931
724,934,684
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
14,585,378
167,288,894
127,819,542
135,616,535
143,617,910
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,019,858,727
5,517,648,593
5,453,430,070
5,558,472,005
5,544,995,580
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,038,095,602
1,102,053,841
1,230,611,956
1,282,616,791
1,340,721,084
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
337,721,832
328,407,725
322,165,989
334,247,801
347,729,547
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
44,049,147
44,026,773
29,575,979
29,877,380
30,181,690
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ކުލި
2,364,541,522
2,328,568,243
2,103,303,682
2,167,544,436
2,068,744,893
ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
4,068,970
4,597,585
4,703,517
4,797,307
4,892,974
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
21,634,483
21,113,415
23,419,111
23,671,242
24,413,870
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,357,413,541
1,629,364,928
1,905,147,081
1,954,269,156
1,852,424,357
ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
106,134,459
108,741,396
118,213,870
132,745,237
143,777,769
ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
5,592,464
25,239,561
14,367,907
19,866,128
17,519,308
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
16,600
600
15,020
19,215
10,000
ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
14,616,564
15,688,227
15,925,839
16,001,534
15,997,605
އެހެނިހެން ތަންތާނގެ ކުލި
855,064,440
523,822,532
21,511,337
16,174,618
9,709,010
ޖޫރިމަނާ
326,950,556
206,513,402
248,193,419
210,408,705
229,702,120
ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއާއި އިންޓަރެސްޓް
663,903,718
1,141,118,135
1,286,890,982
1,311,247,073
1,341,864,937
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް
26,620,975
103,464,800
169,820,295
194,176,386
224,794,250
އެމް.އެމް.އޭ ގެ ފައިދާއިން
82,029,878
67,189,931
90,000,000
90,000,000
90,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
10,000,000
88,690,445
20,000,000
20,000,000
20,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
-
44,249,093
20,000,000
20,000,000
20,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
60,000,000
119,034,213
60,000,000
60,000,000
60,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
-
201,944,184
201,944,184
201,944,184
ޙިއްސާގެފައިދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
1,370,161
49,504,309
2,722,209
2,722,209
2,722,209
ޙިއްސާގެފައިދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
337,081,292
458,168,112
258,439,600
258,439,600
258,439,600
ޙިއްސާގެފައިދާ އެސް.ޓީ.އޯ
-
64,650,000
177,929,113
177,929,113
177,929,113
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
7,658,304
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
53,180,216
62,564,960
57,400,000
57,400,000
57,400,000
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ
-
8,424,530
8,000,000
8,000,000
8,000,000
ޙިއްސާގެފައިދާ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
26,666,240
15,618,750
15,500,000
15,500,000
15,500,000
ޙިއްސާގެފައިދާ އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ
57,542,190
30,000,000
172,560,600
172,560,600
172,560,600
ޙިއްސާގެފައިދާ ޓީ.ސީ.އެލް
-
14,556,280
14,556,280
14,556,280
14,556,280
ޙިއްސާގެފައިދާ ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
7,231,200
7,231,200
7,231,200
އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް،ފައިދާ،ޑިވިޑެންޑް
9,412,766
7,344,408
787,500
787,500
787,500
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
229,319,309
342,879,611
212,267,088
199,910,354
163,391,756
ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ
15,277,041
24,080,864
20,420,974
22,619,465
22,659,554
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
15,277,041
24,080,864
20,420,974
22,619,465
22,659,554
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ (އިތުރުވާ ފައިސާ)
(592)
1,720,868
12,067
12,067
12,067
އެކްސްޗޭންޖްރޭޓް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފައިދާ
(592)
1,720,868
12,067
12,067
12,067
ޢާއްމު ބަޖެޓާއި ނުބެހޭ ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
169,349,682
147,291,043
124,743,630
127,472,285
130,315,503
ޓްރަސްޓްފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
169,349,682
147,291,043
124,743,630
127,472,285
130,315,503
ބޭރުގެ ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
253,125,768
718,203,502
733,698,517
886,356,666
674,285,293
ހިލޭ އެހީ - ފައިސާއިން ލިބޭ
79,936,230
136,216,527
33,358,205
35,093,205
35,508,205
ހިލޭ އެހީ - ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް
173,189,538
581,986,975
700,340,312
851,263,461
638,777,088
ބޭރުގެ ލޯންއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ
2,987,273,687
2,444,288,021
2,867,826,573
4,458,978,310
5,259,256,162
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury