މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ޕޮރޮޖެކްޝަން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ހިންގޭ ރަށް
ސްޓެޓަސް
އެހީ ދޭ ފަރާތް
2016
2017
2018
2019
2020
 
 
 
 
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް
165,878
3,945,280
3,705,612
4,737,418
-
ޓީޗަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
މާލެ ސިޓީ
ނިމިފައި
ތައުލީމީ ފަންޑް
-
2,008,396
-
-
-
ސަނާ އިމާރާތް (7 ބުރީގެ ވަގުފް އިމާރާތް)
ހުޅުމާލެ
ހިނގަމުންދާ
އެމް.އައި.ޔޫ ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
1,936,884
3,705,612
4,737,418
-
ތ.ގާދިއްފުށި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުން
ތ.ގާދިއްފުށި
ނިމިފައި
މިސްކިތްތަކާއިބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް
165,878
-
-
-
-
Copyright © 2023, Ministry of Finance and Treasury